R a d i o  I d i a

I n t e r n a c i o n a

Sono - dokumenti deskargebla01 - Kansono: Nokto ploras.

Nokto ploras

Me ne plendas pri la fato - vu ne pensez.
E plendar pri feliceso es sensenca.
Quale varme vua bela voco sonas.
Ed extere ploras nokto, nokto ploras.

Morge treno vartos vu, ma ca-instante...
Vu embracez me plu forte adiante.
En okuli vua dronesar me povas.
Ed extere ploras nokto, nokto ploras.

Til matino restas tempo preske nula.
Ed l'auroro ruptos inter ni liguro.
Nia sola nokton sempre me memoros.
Ye fenestro batas pluvo - nokto ploras.


Amorala kanto da V.Soroka, originale en Esperanto.
Tradukis aden Ido, e kantas:
Igor Vinogradov aka iZoommm.

02 - Kansono: Mea vido-cirklo (horizonto)

Tradukuro di kansoneto da rusa bardo Alexandr Sukhanov de versi da rusa poetino Yunna Morits.
Tradukis e kantas: iZoommm
Me nule savas la Angla, la Franca, la Greka,
Mea vid-cirklo do restas sat mikra e streta -
En mea vid-cirklo trovesas nur flori, arbori,
Nur tero e maro, aero, fairo, amoro.

Me nule savas la Dana e la Portugala,
Mea vid-cirklo restas sat infantala -
Nur joyi rapide pasant', bruligiva aflikto,
Nur esperi, e timi noktal' es en mea vid-cirklo.

Me savas nek la Sanskrito e nek la Latina,
Mea vid-cirklo es ancien-mod' quale tino
Nur morto e nasko homala, nur grani ed astri
Aden mea vid-cirklo penetras e standas sat mastre.

Mea savo artala esas fakultativa.
Mea vid-cirklo restas presk' primitiva -
En olu es nia afero intima, interna
Por ke kun homaro la Tero flugadez eterne.

Mea vid-cirklon restriktas nur timi, esperi,
En olu trovesas nur amo, nur maro e tero.
Aden mea vid-cirklo penetras e standas sat mastre
Nur morto e nasko homala, nur grani ed astri.


Itere iZoommm felicigas nia oreli, itere bela kansono qua montras ke nia internaciona linguo IDO esas uzebla irgaloke ed irgaskope. Juez ta bela kansono e voluntez ne obliviar gratular la kantisto (iZoommm) pro lua sempre askoltinda muzikalaji.

F.T.03 - Filiineto

Vorti e muziko da Jomart Amzeev.
Tradukuro: iZoommm.
Kantisto: iZoommm.
Aparis tu kom la suneto en mea vivo.
De qua planeto venis tu kun bela linguo?
E me askoltas omnadie tua rakonto
Pri longa yari dil vagado en granda kosmo.

Tu sentis tu solese ibe, ma tu ne jemis,
Ed esis longa tua voyo a tua hemo.
Felice ni interrenkontris, la anmo mea,
E nulo povas separar ni, me savas certe.

Tu dormas ye la manui mea, la mikra stelo,
Tu esas nekredeble bela, filiino mea.
Yen tu ridetis en la dormo, tu forsan vidas,
Ke ula bona mikra gnomo apude sidas.

Me livas tu kun tua sonjo e klozas pordo.
La granda e felica mondo tun vartas morge.
E tu oblivios pri soleso, mea anjelo,
Nam tu komencas longa vivo sub la cielo.

Tu quaze charma mirakleto en mea vivo...

Gratitudo-mesajo ad iZoommm: Me kustumas gratitudar la valoroza kunlaboro muzikala da nia samideano iZoommm; ma la kansono "Filiineto", e la mesajo olquan lu sendis private a me, eniris ed emocigis mea kordio. Vu skribis "(...) me dedikas mea tradukuro ed exekutado ad un yuna persono, quan vu certe tre bone konocas (...)". Sendubite me, e ta "yuna persono" dedikas gratitudo ed amikeso maxim sincera e kordiala a vu.
F.T. ed A.T.


1