Latviešu – Ido Vārdnīca
Vortaro Latva - Ido
da Mirdza Kļava

Galvenais lappuse - Irar al precipua pagino

La tota vortaro kom dokumento pdf


Rapida aceso al literi

A B C D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U V Z Ž • A

  abi: amba, la du

  abonēt: abonar

  absolvēt: absolvar

  acīmredzot: evidente

  acs: okulo

  aculiecinieks: okul-testo

  acumirklis: instanto, momento

  acu plakstiņš: palpero

  ačgārns: renverso

  adata: agolo (šujamā), pinglo (spraužamā)

  adīt: trikotar

  adrese: adreso

  agrārs: agrala, agro-kultoro, agro-kultivo.

  agresija: agreso

  agri: frue

  aģitēt: agitar

  aicināt: advokar (uzsaukuma veidā), sumno (kā pavēle, rīkojums), invitar (ielūgt)

  aile: rubriko (tabulu), aperto (loga, durvju); kolono (tipogrāfijā)

  aina: panoramo, vidajo

  ainava: peisajo

  airēt: remar

  airis: remilo

  aita: mutono

  aiz: dop

  aiza: fauco (arī rīkle); fendureo (šķēlums); ravino (aiza ar strautu)

  aizbāznis: korko, tompilo, stopilo

  aizbīdnis: ringlo, shibro (krāsnij)

  aizbīdīt: shovar vers, eskatar (pie malas)

  aizbildināt: exkuzar

  aizbraukt: departar, for vehar

  aizdambēt: digizar (ar dambi)

  aizdedzināt: acendar

  aizdomas: suspekto

  aizdot: pruntar

  aizgrābt, aizkustināt: emocar, tushar

  aiziet: for-irar

  aizjūgs: jungazo

  aizjūgt: jungar (arī mašīnas)

  aizkars: kurteno

  aizkavēt: tardigar, retenar, impedar, obstruktar (pretojoties)

  aizklāt: kovrar, kurtenizar

  aizkustinošs: emociganta, emocigantiva

  aizliegt: interdiktar

  aizlienēt: (aizņemties) pruntar

  aizlūgt: pregar pri, pro; intercesar (aizbilst), facar meso por (reliģiski)

  aizmaldīties: misirar

  aizmirst: obliviar

  aizmugure: dop, dorsala, dope; dop la dorso (aiz muguras); dop-lando (militāri); celate de ulu (aizmuguriski, slēpti rīkoties); reverse (drēbes vai citas lietas mugurpuse)

  aizrādīt: remarkar, atencigar

  aizskart: (nozākāt, piesmiet) violacar (arī tikumus, ierašas, likumus)

  aizsprostot: barar, stopar

  aizraut: fortirar, instirar (aizraut garīgi, skubināt)

  aizsargāt: defensar (aizstāvēt)

  aizstāvēt: pledar (tiesā), protektar (labu vēlot)

  aizvakar: prehiere

  aizvērt, slēgt: klozar

  aka: puteo

  akls: blinda

  akmens: stono, petro (kā viela)

  aknas: reno

  aktieris: aktoro

  aktīvs: aktiva

  ala: kaverno

  albums: albumo

  alfabēts: alfabeto

  alga: salario

  alksnis: alno

  alus: biro

  alva: stano

  amats: mestiero

  amerikānis: amerikano

  anglis: anglo

  ap: cirkum

  apakša, apakšā: sube, infre (zem, iekš)

  apaļš: ronda

  apavi: shui

  apbalvot: premiar

  apbēdināt: aflikar; chagrenizar (skumdināt); dezolar (dziļi, sirdī ievainot)

  apbedīt: sepultar

  apbruņojums: armaro

  apburošs, sajūsminošs: ravisanta

  apbruņojums: armaro

  apceļot: tra-voyajar

  apciemot: vizitar

  apcietināt: arestar

  apdāvināts: talentoza, dotoza

  apdomāt: reflektar

  apdraudēt: minacar

  apbrīnot: admirar pri

  apdzīvot: habitar

  apelsīns: oranjo

  apetīte: apetito

  apgabals: regiono, distrikto

  apgādāt: provizar, provizitar

  apgaismot: lumizar

  apgalvot: asertar

  apgarot, sajūsmināt: ravisar, entuziasmar

  apgāzt: subversar (arī likumu, principu, politiku)

  apgrūtināt: jenar, obsedar (nogurdinot); molestar (mocoši)

  apgulties: kushar su

  apģērbs: vesto

  apkakle: kol-umo

  apkalpot: servar

  apkalt: hufferizar

  apkampt: embracar

  apkārt: cirkum

  apklāt: kovrar

  apkampt: embracar

  apkopt: flegar (cilvēku)

  aplams: eroroza, stulta

  apliecība: atesto

  aploksne: kuverto

  aplūkot: observar, traktar

  apmācies: nubosa

  apmainīties: interkombiar

  apmaldīties: mis-irar, devancar

  apmānīt: fraudar

  apmeklēt: vizitar, frequentar

  apmierināt: saciar (vajadzības), kontentigar (gara stāvokli), satisfacar (piepildīt, gandarīt), quitigar (raudošu bērnu)

  apmierināts: kontenta, satisfacita

  apmulsis: perpleksa, konfuza

  apnikt: tedar

  apņemt: cirkondar

  apņemties: asumar

  apprecēties: mariajar

  apraksts: deskripto

  apraudāt: deplorar

  aprīt: (saplosīt) devorar

  aprobežots: stupida

  aproce: manuo-umo, cirklo

  aprunāt: denigrar, difamar, kalumniar, maldicesar

  apsaldēt: frostizar, koldizar, per frosto maladeskar

  apsargāt: gardar

  apse: tremulo

  apsegt: kovrar

  apsēsties: sideskar

  apsiet: bindar

  apsildāms: varmigebla

  apsildīt: varmigar

  apskatīt: observar (uzmanīgi, rūpīgi, ilgstoši)

  apskaut: embracar

  apskaust: envidiar

  apskurbt: ebriar

  apskurbis: ebria

  apslāpēt: sufokar

  apsnidzis: nivizita

  apsolīt: promisar

  apspiest:opresar

  apspriede: konfero

  apspriest: diskutar, deliberar, debatar

  apstādījumi: plantaceyo

  apstāklis: cirkonstanco

  apstāties: cesar, stagnar, haltar

  apstiprināt: afirmar, aprobar

  apstrīdēt: kontestar, objecionar (iebilst, pretoties)

  apsūdzēt: akuzar

  apsūdzētais: akuzato

  apsveikt: gratular, aklamar

  apsvērt: (uzskatīt) konsiderar

  apšaubāms: dubitatra

  apšaubīt: dubitar

  aptauja: inquesto

  aptieka: apoteko

  aptumsums: eklipso

  aptumšot: eklipsar

  apturēt: haltigar, represar (apspiest)

  aptuveni: pasable, proxime, ne tro fore

  aptvert: embracar

  apūdeņot: aquizar, indutar, iragar

  apvaicāties: paroleskar, parole saveskar

  apvainot: ofensar

  apvainoties: divenar ofensita

  apvārsnis: horiconto

  apveltīt: premizar, dotar

  apvienība: uniono

  apvienot: unionar

  apziņa: koncio

  apzvērēt: jurar

  apžēlot: amnestar

  ar: kun, per

  arī: anke

  ardievas: (ardievu) adio

  arkls: plugilo

  armija: armeo

  arodbiedrība: societo profesionala, profuniono

  arvien: sempre

  asara: lakrimo

  asins: sango

  asns: jermo

  asprātība: esprito, sagaco

  ass: akuta (īpašības vārds); axo (lietvārds)

  aste: kaudo

  astoņi: ok

  at: (priedēklis), (piemēram), venar (nākt), ri-venar (atnākt atpakaļ)

  atalgot: salariar

  atbalss: eko

  atbalstīt: sustenar

  atbilde: respondo

  atbildīgam būt: responsar

  atbilstošs: konforma

  atbrīvot: liberigar

  atbruņošanās: des-armizo, des-armajo

  atcelt: abolisar, abrogar (likumu, rīkojumu)

  atcerēties: memorar

  atdarināt: reproduktar, kopiar

  atdot: retro-donar, fordonar

  atdurties: shokar kontre, shokar kontrulo (pret kaut ko)

  atdzejojums: versi tradukita

  atdzist: koldeskar

  atdusēties: repozar, (dusa) repozo kalma

  atdzīvināt: ri-vivigar

  atelpa: repoz-instanto

  atgadījums: hazardo

  atgādinājums: memorigo

  atgādināt: memorigar

  atgriešanās: retro-veno, retro-iro

  atgrūst: (atsist) repulsar

  atgūt: rekuperar

  atiet: (vilciens, auto) deportar

  atjaunot: rinovigar

  atjēgties: koncieskar

  atkal: itere

  atkala:des-frosto

  atlaist: (atvaļināt) konjedar, rezolvo, prenar konjedu de ulu; (parādu, grēku, no gūsta) redemtar

  atkala: des-frosto

  atkāpe: retro-pezo, demisiono

  atkarāties: dependar

  atkārtot: repertar, iterar

  atklāt: deskovrar (atradumu), revelar (sēdi)

  atklāts: sincera, kandida

  atkritumi: lizo (nosmeltie), sordidaji (netīrumi, padibenes, arī sociāli)

  atkusnis: desfrosto

  atlaist: liberigar

  atlants: atlanto (teiksmains stiprinieks)

  atlass: atlaso ģeograf. karšu krājums

  atļauja: permiso, permisar

  atlicināt: sparar (taupot), depozar, rezervar (noguldot)

  atlidot: ad-flugar

  atlīdzināt: rekompensar

  atlikt: ajornar, tardigar, rezervar

  atlikums: restajo

  atmaksāt: rimborsar (naudā); indemnizar (atmaksāt zaudējumu); pagar, quiitigar (parādu, vainu)

  atmaskot: des-maskizar

  atmiņa: memoro

  atminēties: ri-memorar

  atmoda: veko

  atnest: ad-portar

  atņemt: privacar (piesavināties)

  atnākt: ri-venar, advenar

  atpakaļ:retro, retre

  atpalikt: restar dope; tardeskar (nokavēt, novēloties)

  atplest: larjigar

  atpūsties: repozar

  atradināt: des-kustumigar

  atraidīt: repulsar, refuzar

  atraitnis: vidvo

  atraitnīte: (puķe) panseo

  atrast: trovar

  atrašanās: (vieta) situeso

  atraut: arachar

  atriebība: venjo

  atrisinājums: solvo, klarigo, deskovro

  ātrs: rapida

  atsacīšanās: renunco

  atsaucība: helpemeso, komplezeso

  atsauksme: atesto

  atsaukt: advokar

  atsegt: deskovrar

  atsevišķs: aparta

  atsist: retro-batar; refutar (uzbrukumu, pārmetumus, arī uzskatos, domās)

  atskaite: raporto

  atskanēt: soneskar, rezonar

  atskriet: ad-kurar

  atslābt: laxigar su

  atslēga: klefo; seruro (durvju atslēga)

  atšķirīgs: distingita

  atšķirt: dicernar, dicerno (jēdzieniski)

  atšķirties: (izcelties) distingar

  atspirgt: konvalecar

  atstāt: abandonar, lasar

  atstatums: distanco

  atsveicināties: adiar

  atšķaidīt: liquidigar

  atšķirība: difero, diferanco, dicerno (jēdziens)

  attaisnojums: absolvo, justifikar

  attālināties: eskartar

  attālums: disto

  atteikšanās: renunco, abandono

  attiecība: relato, relatar; relate sakarā ar

  attēls: imajo

  attīrīties: purgetar (arī pārnestā nozīmē)

  attīstīt: developar

  atturēt: retenar

  atvadas: adio, adio-vizito, departo (aizceļojot); konjedo (atlaižot)

  atvadēties: (novadēties) insipida, insipideskar (arī pārn. nozīmē)

  atvainot: exkuzar

  atvainojat: pardonez

  atvairīt: parear

  atvaļinājums: vakanco

  atvars: vertico

  atvase: sproso

  atvasināšana: derivado

  atvasināt: derivar

  atvere: aperto

  atvērt: apertar

  avanss: salario anticipa

  atveidot: imitat, kopiar imituro

  atveldzēt: rifortigar, sendurstigar (slāpes)

  atveseļošanās: risanesko, konvaleso

  atvest: ad-duktar

  atvieglot: alejar

  atvietot: remplasar

  atvilkne: tir-kesto

  atzīme: noto, remarko, numero

  atziņa: konoco, konocado, konocajo

  atzinums, uzskats: opiniono, aspekto, koncepto

  atzinība: agnosko, aprobo, legalio, legitimigo

  atzīt: konfesar sua kulpo, eroro ( savu vainu, kļūdu, grēku)

  atzveltne: apogilo

  audzēknis: edukato, dicipulo (māceklis)

  audzēt: kultivar

  audzināt: edukar

  audzinātājs: edukero, preceptoro

  audžu: (vecāki, bērni) adoptala gepatri, adoptala fili

  audums: texuro

  auglis: frukto

  augs: planto

  augsne: sulo; (pamats, grunts), planteyo

  augsts: alta

  augstprātīgs: superba

  augsirdīgs: jeneroza

  augšā: (virs) supre

  augšējs: supra

  augšupeja: acenso, acenseyo

  augums: figuro, staturo, stando

  augt: kreskar

  augusts: agosto

  auka: sturmo

  aukla: lanso

  aukle: nutristino (zīdītāja)

  auksts: kolda

  ausma: auroro, jornesko (dienas sākums), sun-levo

  auss: orelo

  aust: texar

  austrumi: esto, oriento

  aušana: texado, stof

  aut, apaut: vestizar pedi

  autors: autoro

  auzas: aveno

  avansa veidā: kom presto

  avanss: prestajo, anticipa salario

  avene: frambo

  avīze: jurnalo

  aviācija: avio

  avots: fonto

  ābele: pomiero

  ābece: abecaro, alfabet-libro

  āboliņš: trifolio

  ābols: pomo

  āda: pelo (dzīvnieku); ledro (izstrādāta)

  ādminis: tanagisto, tanogado

  āķis: krocho

  āmurs: martelo

  ārā: extere

  ārējs: extrinseka

  ārkārtējs: extrema, extra

  ārprātīgs: dementa, fola

  ārpus: exter

  ārstēt: kuracar

  ārsts: mediko

  ārvalsts: exterstato

  ārzeme: exterlando

  āzis: kaprulo

 • B

  badoties: hungrar

  bads: hungro

  bagātība: richeso

  bagāts: richa

  baidīt: (šausmināt) abominar

  baidīties: (bīties) pavorar, timar; angorar (baidīties ar uztraukumu)

  baigs: timiga

  bailes: pavoro

  bāka: faro

  bālēt: paleskar

  bāls: pala

  balets: baleto

  balle: balo

  balodis: kolumbo

  balsot: votar

  balss: voco

  balstīt: apogar

  baltmaize: pano blanka

  balts: blanka

  balva: premio, donacajo

  banda: bando, bandito

  bargs: rigora, rigoroza, severa (skarbs, stingrs)

  barība: nutrajo, nutrivo

  barojošs: nutriva

  barot: nutrar

  bars: turbo

  barvedis: bandestro

  baudīt: juar (vispār), savurar (iekšķīgi); delico (ļoti smalka bauda)

  bass: nud-pede

  baumas: rumoro, babilado

  baznīca: kirko (ēka), eklezio ( kā kristīga sabiedrība)

  bārda: barbo

  bārenis: orfano

  bārt: (rāt) insultar

  bāzt: stekar, tompar

  bedre: foso, kavajo

  beidzamais: la lasta

  beigas: fino

  beigt: finar

  bēdas: chagreno (skumjas)

  bēdīgs: trista

  bēgt: fugar

  bēres: funero

  bērns: filio (vecākiem, bērniem), infanto (līdz 7 g.), puero (7-15g.)

  bērt: varsar, jetar (ja met)

  bērties: rular su, volvar su

  bērzs: birko

  berzt: skurar (tīrot), fricionar (cilvēka ādu asinsrites veicināšanai)

  bet: ma

  bez: sen

  bez darba būt: chomar

  bezdarbīgs: inerta

  bezdarbnieks: chomanto

  bezdelīga: hirundo

  bezdibenis: abismo

  bezgalība: infinito

  bezkaunīgs: sen shamo

  bezrūpīgs: sensorgema

  biedrs: kamarado

  biedrība:

  biete: beto

  biezs: densa

  bieži: ofte

  bijība: veneraco

  bijīgs: respektoza, veneracoza

  bikls: timema, hezitema, sen-kurajeso

  bikses: pantalono

  bilance: bilanso

  biļete: bilieto

  biļetens: buletino

  birste: brosilo

  birt: falar, (smiltis), rular (akmeņi, asaras), volvar

  birze: bosko

  bite: abelo

  bīstams: danjeroza, danjero, kun risko

  bīties: timar, respektar

  bize: hartreso

  blakus: apude; apudajo, acesoro (blakus lieta)

  blāzma: auroro (ausma)

  blēdis: fripono (apmuļķotājs)

  blēdība: fraudeso

  blēņas: absurdajo, sensenceso

  blūze: bluzo

  bļoda: plado

  bojāt: domajar

  bojā iet: perisar

  bombardēt: bombardar

  borts: bordo

  bote: boto

  bradāt: vadar

  brāķis: produkto defektoza

  brālēns: kuzo

  brālis: frato

  brasls: vadeyo (sēklis)

  brašs: brava

  braukt: vehar

  brāzma: (vēja) burasko

  bremze: freno

  brīdināt: avertar

  brīdis: instanto

  briedis: alko, cervo

  briesmas: danjero

  brilles: okul-vitri, naz-binoklo

  brīnums: marvelo (reāls), miraklo (pārdabīgs)

  brīnīties: astonar, admirar (apbrīnot)

  brīvība: libereso

  brist, pārbrist: vadar

  brīvs: libera

  brokastot: dejunar

  brūce: vunduro

  brūns: bruna

  bruņas: armizo, kuraso

  brūklene: vacino

  bulta: flecho, dardo

  bulvāris: bulvardo

  bumba: bombo

  bumbieris: piro

  bungas: tamburo

  bura: seglo

  burkāns: karoto

  burtnīca: kayero

  burbulis: bulo; aero-bulo (gaisa burbulis)

  burbuļot: (ūdenim) murmurar; (klusu čalot) susurar

  burts: litero

  burt: sorcar

  burvestīgs: (raganīgs) sorcosa

  burvīgs: (skaistuma ziņā) marveloza

  burzma: pelmelo; (nekārtība) haosala

  buržujs: borgezo

  buržuāzija: borgezaro

  būda: kabano

  būt: esar

  būtība: esenco, vereso

  būtne: ento

  būvēt: konstruktar

 • C

  cālis: hanyuno

  caur: per, tra

  caurums: lakuno, truo

  celis: genuo

  celms: trunko

  celt: levar (priekšmetu); konstruktar (būvēt); vekigar (modināt); levar su (celties)

  celtne: edifico

  ceļot: voyajar, exkursar, migrar

  ceļš: voyo

  cena: preco

  censties: esforcar (pūlēties); zelar (centīgi kalpot) aspirar (tiekties kvēli, dvēselīgi)

  cepetis: rostajo

  cept: rostar

  cepumi: kuketi, kukajo

  cepure: chapelo, kasqueto; chapo (“cepure” tehnoloģijā)

  cerēt: esperar

  cerība: espero; expektar (gaidīt kā notikumu)

  ceriņi: lilaco

  ceturtdiena: jovdio

  cēlonis: kauzo

  cēls: (dižens) nobla; (dižciltīgs) nobela

  ciemats: vilajo

  ciemiņš: gasto

  ciemos iet: gastar

  cienāt: regalar (ciemiņus)

  cienīt: estimar

  ciest: sufrar (sāpes); subisar (paciest)

  ciešanas: (kā kaisle, iegriba) pasiono

  cietoksnis: citadelo, fortreso

  ciets: harda, ruda

  cietsirdība: sen-kordieso

  cietums: karcerego

  cildens: nobla, sublima (pārnestā nozīmē spožs)

  cilvēce: homaro

  cilvēks: homo

  cik: quanta

  cimds: ganto (pirkstainis), miteno (dūrainis)

  cipars: cifro

  cirst: hakar

  citādi: altre

  citēt: citar

  citrons: limono

  cits: altra

  cīnīties: kombatar

  cīņa: kombato

  cīrulis: alaudo

  čakls: diligenta

  čalot: murmurar, susurar (klusu )

  čupa: (kaudze) amaso

  čūska: serpento

 • D

  daba: naturo

  dabūt: obtenar, recevar

  daikti: utensilo (rīki, arī zirglietas)

  daiļdarbs: artverko

  daiļums: beleso, splendideso, luxo, graciozeso

  dalīt: partigar, dividar (matemātikā)

  daļa: parto

  darbs: laboro, verko (sacerējumos, izstrādājumos)

  darīšana: afero

  darīt: facar, igar

  datēt: datizar

  datums: dato

  daudz: multa

  dažāds: diversa, omna-speca

  dažreiz: kelka-foye

  dažs: kelka

  dārdēt: rotalar

  dārgakmens: lapido, gemo

  dārgs: chera

  dārgums: trezoro, kara (mīļš)

  dārzeņi: legumi

  dārzs: gardeno

  dāvana: donacajo, almono (ubagam)

  debates: debati, diskuti

  debess: cielo

  debess puses: ciel-lateri

  decembris: decembro

  dedzīgs: fervaroza

  defekts: defekto

  degt: brular

  degviela: brulilo

  degvīns: brandio

  deguns: nazo

  dejot: dansar

  deklarācija: deklaro

  delegācija: delegitaro

  delna: palmo

  demolēt: demolizar

  demonstrēt: demonstrar

  deniņi: temporo

  derēt: utilesar (derīgam būt); oportar (būt izdevīgi)

  desa: sociso

  desiņa: (cīsiņš) sociesto

  desmit: dek

  deva: porciono

  dežurēt: dejurar

  dēka: aventuro

  dēlis: planko

  dēls: filiulo

  dēļ: pro

  dēstīt: plantacar

  dēt: kovar

  dialekts: idiomo

  dibens: fundo

  dibināt: fondar

  diegs: filo

  diemžēl: regretinde

  diena: jorno

  diendienā: diope

  dienestā esošs: servanto

  dienests: servo

  dienēt: servar

  dienvidi: sudo

  dievināt: adorar

  Dievs: Deo

  diezgan : pasable, sat

  dilonis: ftizio

  direktors: direktoro

  diriģents: direktero

  disciplīna: disciplino

  diskusija: diskuto

  distance: distanco

  divatā: dua

  divi: du

  divdomīgs: bisenca, ambiga

  dižciltīgs: nobela

  dižens: (cēls) nobla

  dīvains: stranja

  dīvāns: kanapeo

  dobe: bedo

  doma: penso; intenco (nodoms) opiniono; opiniar (pieņemt, šķist, likties, domāt)

  domāt: (pārdomāt) intelektar, pensar

  domubiedrs: sanideano

  draiskot: petular

  draiskulīgs: petulema

  draudēt: minacar

  draudīgs: minaciva

  draudi: minaco

  draudzīgs: amikala

  draugs: amiko

  drausmīgs: minacoza, hororoza

  drāma: dramato

  drebēt: tremar

  drēbe: stofo

  drēbi piegriezt: taliar

  drēbnieks: talioro

  drēgns: humida

  drīkstēt: darfar

  drīz: balde

  drosme: braveso, kurajo

  drosmīgs: brava

  droši: sekura

  droši vien: certe

  drošība: aplombo (nodrošinājums)

  drudzis: febro

  drukāt: imprimar

  drukātava: imprimerio

  drupas: ruino

  druva: agro, cerealeyo (labības lauks)

  drūms: tenebroza

  drūzma: pelmelo

  dubļi: fango

  duļķains: desneta, sordida

  dumjš: (muļķis) stulta, stupida

  dumpis: rebelo

  dumpīgs: rebela

  dumpoties: sediciar

  dunēt: rotalar

  durvis: pordo

  durt: pikar

  dusmas: iraco

  dusmīgs: iracoza

  duša: dusho

  dūkt: zumar

  dūmenis: fumtubo

  dūmi: fumuro

  dūre: pugno

  dvēsele: anmo, psiko

  dvīņi: jemelo

  dzeguze: kukulo

  dzeja: poezio

  dzejnieks: poeto

  dzejolis: verso, poemo

  dzejot: versifikar

  dzelme: profundajo

  dzelonis: dardo

  dzelt: pikar

  dzeltens: flava

  dzelzceļš: fervoyo

  dzelzs: fero

  dzemdēt: parturar, genitar

  dzenis: pego

  dzērājs: drinkero

  dzēriens: drinkajo

  dzerošais: drinkanta

  dzert: drinkar

  dzertuve: (krogs) taverno

  dzestrs: koldeta

  dzēst: extingar

  dzēšlapa: absorbilo

  dzidrs: limpida; diafana (caurspīdīgs)

  dziedāt: kantar

  dziedināt: remediar

  dziedzeris: glando

  dziesma: kanto, kansono

  dzija: filo (kokvilnas), lanfilo (vilnas)

  dziļš: profunda

  dzimt: naskar

  dzimtene: patrio, patrolando

  dzimums: genro

  dzintars: sucino

  dzirde: audo

  dzirdēt: audar

  dzirkstele: cintilo

  dzirnavas: mueleyo

  dzist: extingesar, extingar

  dzīle: precipiso (arī rīkle)

  dzīt: forpulsar

  dzīve: vivo

  dzīves biedrs: spozo

  dzīves vieta: domicilo

  dzīvot: vivar; habitar (apdzīvot kādu vietu); vivez! (lai dzīvo!)

  dzīvoklis: lojeyo

  dzīvnieks: animalo

  dzīvs: vivanta; vivaca, vivoza (dzīvs, dzīvīgs raksturs)

  dzīvžogs: hego

 • E

  ebrejs: hebreo

  egle: piceo; (Vāczemes egle, baltegle, dižegle) abieto

  egoists: egoisto

  eja: ireyo; (ieeja) enireyo

  eksāmens: exameno

  ekskursija: exkurso

  eksistēt: existar

  elastīgs: elastika

  elektrība: elektro

  elektriskā strāva: korento

  elektrisks: elektrala

  elkonis: kudo

  elle: inferno

  elegants: elegant

  elementārs: elementala, primara

  eļļa: oleo

  elpa: respiro

  elpot: respirar

  elsot: anhelar

  enerģisks: energioza

  eņģelis: angelo

  enkurs: ankro

  es: me

  esiet tik laipni: komplezes, voluntez

  etiķis: vinagro

  etiķete: etiketo

  etvija: etuyo

  ezers: lago

  ezis: herisono

  ēdiens: disho (galdā likts), manjajo (vispār)

  ēdienu karte: menuo

  ēdināt: nutrar

  ēka: edifico

  ēna: ombro

  ēra: ero

  ērglis: aglo

  ērģeles: orgeno

  ērtības: komforto

  ērts: komoda

  ēst: manjar

  ēstgriba: apetito

  ēzelis: asno

 • F

  fabrika: fabrikerio

  fabula: fabelo

  fakultāte: fakultato

  fantazēt: fantaziar

  faktiski: fakte

  fakts: fakto

  februāris: februaro

  ferma: farmo

  figūra: figuro

  fiksēt: fixar

  filiāle: filialo

  filma: filmo

  fizika: fiziko

  fizkultūra: korp-kulturo, sport-kulturo

  flote: floto

  foajē: foayo

  folklora: folkloro

  formula: formulo

  formalitāte: formaleso

  fotografēt: fotografar

  fotogrāfija: fotografuro

  francūzis: franco

  frizēt: frizar; kuafar (veidot matus)

  frizētava: frizeyo

  frizieris: frizisto

  fronte: frontiero

  futbols: futbolo, ped-balono

 • G

  gabals: peco

  gadadiena: anivessario

  gadatirgus: ferio

  gadījums: okaziono, kazo

  gads: yaro

  gadsimts: yarcento

  gadskārtējs: yar-opa, singl-yarala

  gailis: hanulo

  gaidīt: vartar, expektar (sagaidīt, cerēt)

  gaisma: lumo

  gaiss: aero

  gaišmate: blondino

  gaišs: serena, hela

  galapunkts: punto finala, extrema

  galds: tablo

  galējība: axtremajo

  galīgs: definitiva

  galms: korto

  galotne: somito, pikto (smaile)

  gals: fino

  galva: kapo

  galvaskauss: kranio

  galvaspilsēta: chefurbo

  galvenais: chefa, precipua

  gaļa: karno

  gan: sive

  gandarījums: satisfaca, rekompenso

  gandrīz: preske, pasable

  gans: pastoro (protestantu mācītājs), pasturisto (lopu gans)

  gar: alonge

  garantēt: garantiar

  garām: preter

  gaita: marcho (manierē)

  gaitenis: koridoro

  garāža: garajo

  garastāvoklis: (oma) humoro (salīdzini humors humuro)

  gards: (garšīgs) frianda

  garīdznieks: abato, kleriko; paroko (katoļu mācītājs); pastoro (luterāņu mācītājs)

  garīgs: mentala, spiritala

  garlaicība: enoyo

  garlaikoties: enoyar

  garoza: krusto

  gars: mento, spirito

  garš: longa

  garša: (gaume) gusto, estetika

  garšīgs: saporoza; insipeda (bez garšas)

  garšot: saporar

  garums: longeso

  gatavot: preparar; koquar (ēdienu)

  gatavs: pronta

  gavēnis: fasto

  gavēt: fastar

  gavilēt: exultar

  gādāt: sorgar

  gādība: (dievišķa) providenco

  gājējs: marchanto; pasanto (garāmgājējs); acesanto (kopā ejošs, piederīgs)

  gājiens: marcho; procesiono (svinīgi); iro, promeno (pastaiga); stroko (muļķīgs gājiens, pārnestā nozīmē)

  gāze: gaso

  gāzt: faligar, abatar

  glabāt: konservar, depozar, gardar (sargāt)

  glaimot: flatar

  glaudīt: karezar

  glābt: salvar

  glāze: glaso

  glezna: pikturo

  gleznot: piktar

  gliemezis: molusko

  gluds: glata

  glūnēt: (izlūkot, nolūkot) guatar

  gļēvulis: paltrono

  gļēvs: paltrona

  goba: ulmo

  godāt: respektar

  godināt: celebrar (svinīgi); veneracar (reliģiskā nozīmē, dziļi)

  godāt: honorar

  godīgs: honesta

  gods: honoro, honorar

  godkārīgs: ambicia

  govs: bovino

  grants: gravio

  grauds: grano

  grava: ravino

  grābeklis: rastilo

  grāds: grado, titrulo

  grāmata: libro

  grāmatvedība: registrado

  grāmatvedis: registristo

  grāvis: fosato, trancheo

  gredzens: ringo

  greizs: obliqua

  greizsirdīgs: jaluza

  grezns: luxa, splendida, pompoza

  grēks: peko

  grēkot: pekar

  griba: volo

  gribēt: volar

  griesti: plafono

  griezt: tranchar

  griezties: turnar, rotacar

  griezt vērību: atencar, remarkar

  grimt: sinkar

  grīda: planko-sulo (dēļu); sulo (zeme zem kājām, klons, grīda)

  grīļoties, šūpoties: vacilar, shancelar

  grozīt: chanjar

  grozs: korbo

  grūdiens: stoko

  grūst: stokar

  grumba: rugo; rugizar (sagrumbot, sakrokot)

  grūtniece: gravidino

  grūts: desfacila

  grūtsirdīgs: melanholika

  gudrība: sajeso (garīgi); prudenta (prātīgs); sagaca (asu, gudru prātu)

  gudrs: saja

  gulbis: cigno

  gulēt: jacar, dormar (ar miegu)

  gulta: lito

  guļamistaba: dormo-chambro

  gumija: gumo

  gundega: ranunkulo

  gurķis: kukombro

  gurns: lumbo

  gurt: (nogurt) fatigar

  gūsteknis: kaptito

  gūt: (iegūt) profitar (peļņu, labumu); sucesar (panākumus)

 • Ģ

  ģēnijs: genio, genioza

  ģērbt: vestizar

  gērbtuve: vesteyo

  ģerbonis: blazono

  ģimene: familio

  ģīmetne: portreto

 • H

  haizivs: squalo

  himna: himno

  hipnoze: hipnoto

  hokejs: hokeo

  humors: humuro

 • I

  iebaidīt: timigar, pavorigar

  iebildums: objeciono

  iebilst: objecionar, kritiko

  iebraucējs: arivinto, anvehanto, stranjero

  iebrucējs: atakar, atakanto

  iebrukt: atakeskar

  iecelt: nominar

  ieceļot: enmigrar

  iecere: intenco (nodoms)

  iecienīt: prizadar

  iecirknis: kantono, distrikto

  iedalījums: klasifiko, separo, divido, partigo

  iedarboties: efikar

  iedegt: sunbrulizar (saulē); lumizar (lampu); acendar (uguni, nelielu liesmu); incendar ( lielu uguni, ugunsgrēku)

  iedomāties: imaginar

  iedrošināties: kurajeskar, riskar

  iedzīvotājs: habitanto

  iedvesma: sugesto, inspiro, vervo (dzejiska)

  ieeja: enireyo

  ieelpot: inhalar

  iegādāties: obtenar, komprar (pirkt)

  iegaumēt: merkar

  ieguldīt: depozar

  iegūt: aquirar; ganar (pelnīt); konquestar (militāri)

  iegansts: subterfujo

  iejaukties: mixar

  iekaist: inflameskar

  iekarot: konquestar

  iekasēt: inkasar

  iekāpt: acensar

  iekārta: ordino

  iekļūt: enirar, atingar (sasniegt); penetrar (iespiesties)

  iekraut: enkargar

  iekrāt: sparar

  iekšējs: interna, interseka

  iekurināt: bruligar, varmigar

  iekustināt: pendigar (aparātus, uzvilkt pulksteni)

  iela: strado

  ielaist: en-lasar, lasar en

  ieleja: valo

  ielenkt: cernar

  ieliet: varsar

  ielikt: enpozar, pozar

  ielūgt: invitar, ielūgums invito

  ielūzt: rupteskar, avariar sur glaco (uz ledus)

  iemaksa: akont-pago

  iemācīt: par-instruktar, instruktar perfekte

  iemantot: profitar

  iemesls: kauzo

  iemiesoties: inkarnacar

  iemigt: dormeskar

  iemīlēt: ameskar, amoreskar

  ienācējs: en-iranto, en-venanto

  ienaidnieks: enemiko

  ienākums: revenuo

  ienesīgs: profitoza (profitar)

  ienirt: plunjar

  ienīst: odiar

  ieņemt: (aizņemt) okupar

  iepazīstināt: konocigar

  ieplānot: planizar

  ieplēst, skrāpēt: skrachar

  ieplīst: kravizar

  ieplūst: enfluar

  iepriecināt, līdzjust: konsolacar

  ierādīt: savigar, precizigar

  ieradums: kustumo, moro, tradicio

  ierakstīt: enskribar, registrar, rekomendar

  ieraša: moro

  iereibis: ebria

  ierēdnis: oficisto

  ierasties: arivar

  ierobežojums: restrikto

  ierocis: armo

  ierosme: inicio

  ierosināt: (pielaist uz tiesību pamata) incitar

  iesaistīt: (nepatikšanas) implikar

  iesaukt: (armijā) mobilizar

  iesiet: bindar

  ieskaidrot: explikar, interpretar

  iesniegt: prizentar (parādīt)

  iespaids: impreso (ar prātu), efekto, impresoza, efektoza

  iespaidot: persuadar

  iespēja: posibleso

  iespiesties: penetrar

  iestāde: ofico, administrerio

  iestiklot: vitrizar

  iesūdzēt tiesā: plendar, koram tribunalo

  iet: irar

  ieteikt: rekomendar

  ietekme: influo

  ietekmēt: influar

  iet garām: pasar; acesar (pieiet); (garāmgājējs) pasanto

  ietiepīgs: obstinema

  ieva: frangulo

  ievadīt: introduktar

  ievads: prefaco

  ievainot: vundar

  ievākt: koliar

  ievārījums: konfitajo

  ievārīt: (ar cukuru) konfitar

  ievēlēt: elektar

  ievērojams: importanta, importantoza (svarīgs)

  ievērot: atencar (uzmanīties), merkar

  ievietot: insertar

  ievilināt: lular

  ikdienišķs: ordinara

  ilgas: dezirego, ardoro (kaismīgi), angoro, angorar (mocoši, skumji būt)

  ilgi: longe

  importēt: importar

  impozēt: impozar

  incidents: incidento

  inde: veneno

  inficēt: infektar

  informēt: informar

  instinkts: instinto

  intervēt: interviuar

  interesēties: interesar

  inventarizēt: inventariar

  inženieris: injenioro

  ir: esas, esošs esanta

  irt: renar

  it kā: quaze, kā (šķietami)

  istaba: chambro

  izaicinājums: defio

  izaicināt uz cīņu: defiar

  izaudzēt: kreskigar; kreskar (augt, pieņemties)

  izbaudīt: juar

  izbēgt: eskapar (izsprukt)

  izbīties: pavoreskar

  izcelšanās: origino, genero

  izciest: expiacar (sodu); exterminar (bēdas vai ko citu)

  izcils: videbla, eminenta

  izcīnīt: kombate atingar

  izdalīt: distributar

  izdeldēt: demolizar (demolēt, noplēst)

  izdevība: ōkaziono, chanco, oportuno

  izdevumi: spensi

  izdomāt: inventar (kaut ko labu), finggar (kaut ko blēdīgu)

  izdot: editar (grāmatu), spensar (naudu)

  izdoties: sucesar, prosperar

  izelpot: expiar

  izgaist: desaparar (pazust)

  izgatavot: produktar

  izglābt: salvar

  izglītība: erudeso

  izgriezt: (piegriezt, izdrāzt, izveidot) taliar

  izgudrojums: inventuro

  izgudro: t inventar

  iziet: ekirar

  izjaukt: destruktar

  izdoties: prosperar, sucesar

  izkaisīt: dissemar, dis-jetar

  izklaidēt: amuzar

  izklaidība: (garīgi) distrakteso, distraktar

  izklīst: dis-irar

  izlabot: (uzvešanos) emendar; (pēc pareizības) korektigar

  izlaidums: emiso

  izlaist: ex-lassar

  izlietot: exhaustar, utiligar

  izloksne: idiomo

  izlutināt: dorlotar

  izlūkot: quatar

  izmaksa: pago, salario (alga)

  izmeklēt: analizar, examenar; auskultar (medicīnā)

  izmēģināt: probar, tentar (pētīt, izmeklēt)

  iznīcināt: exterminar

  izņemot: ecepte

  izņēmums: ecepto

  izpētīt: expplorar, observar

  izprieca: amuzo, plezuro

  izplatīt: difuzar

  izpostīt: devastar, ruinar, destruktar

  izpildīt: (pavēli) realigar, plenigar, enduktar, ekdukto; (sodu) exekutar;(vēlēšanos, uzdevumu) satisficar, developar

  izrāde: spektaklo

  izraidīt: (trimdā) exilar

  izrakt: exterigar

  izravēt: sarklar

  izraut: ek-tirar, extitpar (ar saknēm, arī pārnestā nozīmē)

  izredzes: chanco

  izrunāt: pronuncar

  izsacīties: enuncar

  izsalcis: hungrema

  izsaukt: ekvokar

  izsekot: persuadar

  izskaidrot: explikar

  izskats: aspekto

  izslāpis: durstoza

  izslēgt: exkluzar

  izsmelt: exhaustar

  izsmiet: ridachar

  izstāde: expozo; estalar (izlikt apskatei)

  izstrādājums: produkturo, facuro

  izsūtīt: exilar (no dzimtenes)

  iztaujāt: inquestar

  izteiciens: expresuro, dicajo

  izteiksme: pronunco, formo linguala

  iztērēt: spensar, konsumar

  iztīrīt: netigar, (skaidru, tīru); vakuigar (tukšu)

  iztraucēt: perturbar

  iztrūkt: mankar

  iztulkot: tradukar, interpretar

  izturēties: (uzvesties) kondutar

  izvairīties: eludar, evitar

  izveidot: formacar, konstitucar

  izvest: (eksportēt) exportar

  izvirtis: perversa

  izvirtība: perverseso, degeneraco

  izziņa: cedulo

  izzobot: mokar

  izvēlēties: asortar

  izzust: desaparar

  īkšķis: polexo

  īpašība: qualeso

  īpašnieks: havajero; (piederošas lietas) posedo, posedajo; (piederošas preces) varo; (zemes īpašums) domeno

  īpatnējs: (savs) proprajo; (paša) propra

  īrēt: lokacar

  īss: kurta

  īstenība: vereso, realeso, existo

  īsts: vera

 • J

  ja: se

  ja būtu: se esus

  jaka: jako

  janvāris: januaro

  jasmīns: jasmino

  jau: ja

  jauks: jolia (košs); delicoza (tīkams, tīksmes pilns)

  jaukt: perturbar

  jaunatne: yunaro

  jaunava: virgino

  jaunākais: (pēc gadiem) yuniora

  jaunība: yuneso

  jauns: yuna; virga (jauns, neapgūts, kā zeme un cits kas jaunavīgs)

  jautrs: gaya

  jā: yes

  jeb: o, od

  jēdziens: nociono

  jēga: senco

  jēls: kruda

  jo: nam

  jocīgs: komika, drola

  jokot: jokar

  joks: joko; humuro (humors); stroko (slikts joks)

  josla: zono

  josta: gurto

  jukt: disfalar

  just: sentar

  jūlijs: julio

  jūnijs: junio

  jūra: maro

  jūrmala: litoro (piekraste, zeme pie jūras), rivo, plajo

  jūs: vi (daudzskaitlis)

  Jūs: vu (pieklājības forma)

  jūsma: (iedvesma) emocio, vervo (dzejiski)

  jūtas: sento

 • K

  ka: ke

  kad: kande

  kabata: posho

  kadiķis: junifero

  kaija: muevo

  kails: nuda

  kaimiņš: vicino

  kaisīt: semar

  kaisle: pasiono

  kaitēt: nocar, detrimentar

  kaitināt: iracigar; provokar (sadusmot); vexar (ķircināt); ecitar (uztraukt)

  kakls: kolo

  kaklarota: koliaro

  kaklauts: fulardo, kravato

  kakts: angulo

  kaķis: kato

  kalendārs: kalendario

  kalns: monto

  kalpošana: servo

  kalps: servisto

  kalpot: servar

  kalt: forjar

  kam: a qua, a quo

  kamanas: glit-veturo

  kamēr: dum

  kamols: peloto

  kandidāts: kandidato

  kanna: krucho

  kantoris: kontoro

  kaprīze: kaprico

  kaps: tombo

  kapsēta: tombeyo

  karafe: karafo

  karalis: rejo

  karaspēks: armeo

  karavadonis: militestro

  kareivis: soldato

  karot: militar

  karš: milito

  kārdinājums: tento

  kārdināt: tentar

  karogs: flago, standardo; banero (ar kādu zīmi virsū, ko nes horizontālu)

  karote: kuliero

  karsts: varmega

  karte: karto

  kartupelis: terpomo, (bļodā) kartoflo

  kas: quo, qua

  kase: kaso

  kaste: kesto

  katedra: katedro

  kaudze: amaso

  kauja: kombato

  kaukt: uluar

  kauls: osto

  kaunēties: pudurar

  kauns: shamo, puduro

  kausēt: fuzar

  kauss: pokalo, kalico, gobleto

  kaut: (izsaka vēlējumu) por ke

  kaut cik: tante ke, quante ke

  kaut gan: ula

  kaut kas: se nur, se quo

  kaut kāds: ula

  kaut kur: irg-ube

  kaut kurš: irga

  kautrīgs: pudorema

  kaut vai: se, mem se

  katls: kaldrono

  katrs: singla

  kavēt: embarasar

  kavēties: hezitar (nokavēt)

  kavēklis: obstaklo (šķērslis)

  kā: (salīdzinot) kam; (veida, kvalitātes ziņā) quale; (kā vietā, amatā, vietnieks u.c.) kom; (it kā, šķiet, līdzīgs) quaze

  kādēļ: pro quo

  kādreiz: olim, ulfoye

  kāds: quala (īpašība); ula (kaut kāds)

  kāja: gambo; pedo (pēda); gambitar (likt kāju priekšā)

  kājām: pede

  kāpa: duno

  kāpēc: pro quo

  kāpnes: eskalero

  kāposti: kaulo

  kāpt: acesar; klimar (rāpties)

  kārba: buxo

  kārs: avida

  kārt: pendar (arī karāties)

  kārta: (sabiedriski) rango, klaso; (slānis, kārta, krāvums) strato

  kārtējs: ordinara, regulara

  kārtība: ordino

  kārtot: ordinar, regular; prokurar (darīšanas)

  kāts: (tureklis) tenilo, macho; (pukjes kāts, zāles stiebrs) stipo

  kino: cinemo, kino

  klaidonis: vaganto

  klaiņāt: vagar

  klajā nākt: (arī atvērt) apertar

  klajs: libera (brīvs gaiss), larja (debesis, lauks u. c.), plata ruro (plašs lauks, druva)

  klajums: (plašums) larja, larjeso

  klase: klaso

  klaudzēt: bruisar

  klausīt: obediar, klausīties askoltar

  klauvēt: fripar

  klavieres: piano

  klājs: (kuģa) fer-deko

  klāt: (tuvu) koram, asisto, proxim

  klāt: (apklāt, segt) kovrar

  klātesošs: asistanta

  kleita: robo

  klejot: migrar (pārvietojoties)

  klepot: tusar

  klibot: klaudikar

  kliedziens: krio

  kliegt: kriar

  klimats: klimato

  klints: roko

  kliņģerīte: kalendulo

  klosteris: monakeyo, kuvento

  klupt: faletar

  klusēt: tacar, silencar

  kluss: kalma

  klusums: kalmeso, tranquila, silenco

  kļava: acero

  kļūda: eroro

  kļūt: divenar

  kņada: pelmelo

  knābis: beko

  ko: quo, qua

  kodols: kerno, nukleo

  koferis: kofro

  koks: arboro (augošs)

  koksne: ligno

  kokvilna: kotono

  koķetēt: flirtar

  kolonna: kolono

  komandējums: ofical voyajo

  komats: komo

  komiteja: komitato

  komjaunatne: komyunaro

  kompānija: kompanio

  komplicēts: komplikita, komplektar-kompilar

  komponēt: kompozar

  komunisms: komunismo

  koncentrēties: koncentrar su

  konfekte: konfekto, bombono, sukrajo

  konference: konfero

  kongress: kongreso

  konstatēt: konstatar

  kopā: kune

  kopējs: flegisto

  kopēt: kopiar

  kopš: depos, komence de

  kopīgi: komune

  kopīgs: komuna

  kopt: flegar (cilvēku)

  kopšana: flego (cilvēku); kultivar, kultivaado (augus un citu)

  kopoti raksti: kompleta verkaro

  kopsapulce: kunveno verkaro

  koris: koro

  korķis: korko (viela)

  kost: mordar

  košs: jolia

  krāce: katarakto

  krāns: robineto

  krāpnieks: trompero

  krāpt: trompar

  krāsa: koloro

  krāsns: furnelo

  krasts: rivo, kayo (arī jūras mala, krasts)

  krāsviela: farbo

  krāšņs: splendida (spožs), pompoza (grezns)

  krauja: pento; precipiso (stāva krauja)

  krauklis: korvo

  kraut: kargar; charjar (piekraut, pielādēt)

  krava: kargajo, veturedo, auto-kargajo

  krāt: sparar; kolektigar

  kreiss: sinistra

  krekls: kamizo

  krējums: kremo

  krēsla: krepusko

  krist: falar

  kristāls: kristalo

  kritika: kritiko; (kritikas veidi) debato, argumento, sofismo, absurdo

  kritiķis: kritikisto, kritikero

  krogs: taverno, albergo

  kroplis: kriplo

  krupis: rospo

  krusa: grelo

  krustoties: intereskar

  krusts: kruco

  krusa: grelo

  krūms, krūmājs: busho

  krūmāju žogs: hego

  krūtis: pektoro

  krūze: krugo, krucho

  kuģis: navo; vapor-navo (tvaikonis)

  kukainis: insekto

  kukulis: panbulo (maizes)

  kukuļošana: korupto

  kukurūza: maizo

  kult: drashar

  kultūra: kulturo

  kumelīte: kamomilo

  kumoss: bokedo

  kundze: siorino

  kungs: sioro, siorulo

  kuņģis: stomako

  kupena: niv-amaso

  kupeja: kupeo

  kupris: gibo

  kur: ube

  kurināt: bruligar

  kurls: surda

  kurlmēms: surdamunta

  kurmis: talpo

  kurp: ad ube

  kurpe: shuo

  kurss: kurso

  kurvis: korbo

  kust: (izkust) fuzar

  kustēties: movar

  kustība: movado

  kustīgs: movema, alerta (dzīvs, dzīvīgs)

  kutēt: titilar

  kūka: kuko; flado (plāts kūka)

  kūpēt: fumifar

  kūrorts: kurorto, kur-loko, kurac-loko

  kūtrs: inerta, indolenta (slinks)

  kūts: stablo, kavaleyo (zirgu), boveyo (govju), porkeyo (cūku)

  kvalificēts: qualifikita

  kvalitāte: qualeso

  kvēle: ardoro

  kvēlot: (karstumā) inkandecar; ardorar (kvēlot par kaut ko, garīgi tiekties)

  kvēpi: fuligino

  kvieši: frumento

  kvīts: quitiguro

 • Ķ

  ķeblis: tabureto

  ķēde: kateno

  ķemme: pektilo, pektar

  ķepuroties: baraktar

  ķēriens: kaptado

  ķermenis: korpo

  ķert: kaptar

  ķeršana: kaptajo

  ķēve: kavalino

  ķieģelis: briko

  ķīla: garantio, gajo

  ķīlis: kelo, kolio

  ķimene: kumino

  ķīmija: kemio

  ķīnietis: chiniano

  ķiploks: alio

  ķirbis: kukurbo

  ķirsis: cerizo

  ķirzaka: lacerto

  ķīselis: jeleo

 • L

  labā puse: dextra latero

  labā: (dēļ kā) pro; (dzimtenes labā) pro la portrio

  labdabīgs: beningna

  labdaris: bonfacero

  labdien: bon jorno!

  labierīcība: komforto

  labība: cerealo

  labklājība: prospero

  labot: korektigar (izlabot); emendar (ko sliktu labot)

  labprāt: volunte

  labs: bona

  lai: (dēļ, priekš, par ko) por

  lai dzīvo: vivez!

  laikabiedrs: samtempano

  laikam: versimile (varbūt, ticami, šķiet)

  laikmets: epoko, ero, periodo

  laiks: tempo; vetero (meteoroloģiskais)

  laime: fortuno, feliceso

  laimīgs: felica

  laipa: plank-ponteto

  laipns: afabla; (būt laipnam, nākt pretī ar ko) komplezar; (esiet tik laipni, labi, labs) komplezes

  laikraksts: jurnalo

  laist: lasar

  laistīt: arozar

  laiva: batelo

  lajs: laiko (nezinātājs, nepiederīgs)

  laka: lako

  lakats: tuko

  lakstīgala: naktigalo

  lamāt: insultar; grunar (pukoties, rūkt)

  lampa: lampo

  lapa: folio, listo (papīra)

  lapene: laubo

  lapsa: foxo

  lappuse: pagino

  lasīt: lektar (grāmatu); koliar (ogas un citu)

  lāsts: malediko

  laterna: lanterno

  latvietis: latvo

  laucinieks: (zemnieks) rurano

  lauki: ruro

  lauks: (druva) agro

  lauks: (tehnikā) feldo

  laukums: spaco, placo

  laulāties: mariajar; aliancar (laulājoties iekļūt ģimenē)

  laulāts draugs: spozo

  laupījums: roptajo

  laupīt: raptar

  lauru koks: lauro, lauro-krono

  lauva: leono

  lauzt: ruptar

  lava: lavao

  lazda: avelano, avelaniero

  lācis: urso

  lāpa: torcho

  lāpīt: lapechar

  lāpsta: shokar

  ledus: glacio

  leja: valo

  lejā: ad vale; infre (apakšā, iekšā)

  lefkoja: jilfloro

  lekcija: leciono

  lekt: saltar

  lektors: lektoro

  lelle: pupeo

  lemt: decidar, rezolvar

  lēnām: lente

  lenta: rubando, bendo (pārsējuma saite)

  lepns: friera

  lepoties: frierar

  lempīgs: plumpa

  lēca: lenso

  lēciens: salto

  lēkāt: springar

  lēkts: (Saules) sun-levo

  lēmums: decido

  lēnām: lente

  lēts: chipa

  lēzens: plata

  lidmašīna: aeroplano

  lidot: flugar, aeronavo

  lidotājs: (aviators) aviacisto

  liecinieks: testo

  liecība: atesto

  liegt: negar, interdiktar, ne permisar

  liekas: semblas

  lieks: superflua

  liekt: (locīt, liekties) flexar

  liekulis: hipokrito

  liekuļot: hipokritar

  Lieldienas: Pasko

  lielisks: ecelanta

  lielīties: fanfaronar

  liels: granda, enorma (milzīgs)

  lienēt: pruntar (aizņemties)

  liepa: tilio

  liesma: flamo

  liet: varsar

  lieta: afero; kozo (priekšmets)

  lietderība: utileso

  lietošana: uzado

  lietot: uzar

  lietus: pluvo

  lietusgāze: pluvego

  lietussargs: parapluvo

  lietuvietis: litovo

  lifts: lifto

  ligzda: nesto

  liksta: plago (arī vaina, rēta; lieto arī pārnestā nozīmē)

  likt: pozar

  liktenis: fato

  likums: lego, regulo

  likvidēt: exterminar (iznīcināt)

  liķieris: liquero

  lineāls: linealo

  lipīgs: infekta

  līcis: bajo; golfo (jūras)

  līdz: til

  līdzās: apude

  līdzbiedrs: kompano

  līdzeklis: moyeno

  līdzens: plana, glata

  līdzi: kun

  līdzīgs: simila

  līdzjust: (rūpēs, vispār dzīvē) suciar

  līdzjūtība: kompato, kompatar, kun-doloro

  līdzi skanēt: konsonacar

  līdzskanis: konsonanto

  līdzsvars: equilibro

  līgava: fiancitino; fiancitulo (līgavainis); fiancito (abi kopā)

  līgoties: (nevienmērīgi šūpoties) vacilar

  līgums: kontrakto, pakto, konvenciono

  līks: kurva

  līksms: (priecīgs) gaya

  līkums: sinuo

  līķis: kadevro

  līme: gluo

  līmenis: nivelo

  līmēt: glutinar

  līnija: lineo

  līņāt: pluveskar, pluvetar

  līst: reptar

  līt: pluvar

  lišķēt: (glaimot) flatar

  literatūra: litaraturo

  loceklis: membro; artiko (anatomijā, arī locītava)

  locīt: flexar

  lode: kuglo

  logs: fenestro

  lokans: flexebla

  loks: arko, rondo

  loksne: folio, listo

  loma: rolo

  loms: kaotajo; vildo (medījums)

  loze: loto

  lozungs: devizo

  lupata: rago, shiono

  lustra: lustro

  lutināt: karezar

  lūdzu: voluntez, komplezes

  lūgt: pregar

  lūgt par kādu: prego facar pri (por)

  lūgties; lūgtin lūgt: implorar

  lūk: yen

  lūpa: labio

  lūst: ruptar, rupto

 • Ļ

  ļaunā ņemt: deskomplenzar

  ļaundaris: malico

  ļaunoties : despitar

  ļaunprātība, ļaunums: lo mala

  ļoti: tre

 • M

  magone: papavero

  maigs: tenera, miniona

  maijs: mayo

  mainīt: chanjar, kambiar, variar

  maisīt: mixar

  maiss: sako

  maize: pano

  maks: burso, monetuyo

  maksāt: pagar, kustar; quante kustas (cik maksā)

  makšķere: angelo

  malka: brulligno

  maldināt: misduktar, lurar

  maldināts: lurita

  maldīties: misirar

  mala: bordo marjino, chanto

  malt: mulear

  mans: mea

  manta: posedajo (kā īpašums), trezoro (dārgums, retums)

  manīt: perceptar (sajust)

  mantot: heredar

  mape: dokumentuyo

  margas: balustrado

  marksisms: marksismo

  marmors: marmoro

  marts: marto

  masts: masto

  mašīna: mashiino

  mats: haro

  mauriņš: gazono

  maz: poka

  mazbērns: nepoto

  mazdēls: nepotulo

  mazgadīgs: minora

  mazgāt: lavar

  mazgāties: balnar

  mazināt: diminutar

  māceklis: dicipulo (kādas doktrīnas); aprentino (amata)

  mācība: doktrino

  mācīt: docar

  mācītājs: pastoro; paroko (katoļu)

  mācīties: lernar

  māja: domo; hemo (mājas, kur dzīvo, ne pati ēka)

  mākonis: nubo

  mākoņains: nuboza

  māksla: arto

  mānīt: trompar

  māņi: iluziono, kimeri

  māsa: fratino

  māsīca: kuzino

  māte: matro

  medījums: vildo

  medīt: chasar

  medus: mielo

  medus ražotājs: (dravnieks) mielisto

  meita: filiino

  meitene: puerino (līdz 15 gadiem); yunino (no 15 gadiem)

  meistars: mastro

  meklēt: serchar

  melodija: melodio

  meli: mentio

  melns: nigra

  melot: mentiar

  mest: lansar (šķēpu vai ko citu, arī pārnestā nozīmē); (sviest, mest) jetar

  metāls: metalo

  mezgls: nodo

  mežonis: vildo, esar sovaja

  mežonīgs: sovaja

  mežs: foresto

  mežsargs: forest-gardisto

  mežkopis: forestisto, forestala administro

  mēbele: moblo

  mēdīt: imitachar sklave

  mēģināt: probar; tentar (veikt mēģinājumus)

  mēgt: kustumar (ierasti darīt)

  mēle: lango

  mēms: muta

  mēnesis: (kalendāra) monato

  Mēness: luno

  mērce: sauco

  mērdēt: mortigar

  mērīt: mezurar

  mērķis: skopo

  mēs: ni

  mēsli: feko

  mētelis: mantelo

  miegs: dormo; dormeskar (iemigt)

  miers: paco

  mierīgs: quieta, tranquila, kalma (dabā)

  mierināt: quietigar, kalmigar

  migla: nebulo

  milti: farino

  milzīgs: enorma

  minēt: divinar

  ministrija: ministerio

  mirdzēt: brilar

  mirklis: momento, instanto

  mirkšķināt: palpebragar

  mirkt: (samirkt) humideskar

  mirt: mortar

  mirte: mirto (puķe)

  mitrs: humida

  miza: shelo

  mīkla: enigmato

  mīksts: mola

  mīla: amo, amoro

  mīlēt: amorar

  mīļākais: amato

  mode: modo

  moderns: moderna

  modināt: vekigar

  mocīt: tormentigar, molestar (nogurdinot)

  mokas: tormento

  mosties: vekeskar

  mugura: dorso

  muita: dogano

  muiža: domeno feodala

  mulsināt: (sajaukt) intrikar

  muļķīgs: stulta

  mundrs: alerta

  murgi: deliro (dzērumā un tamlīdzīgi)

  murgot: delirar

  muša: musho

  mute: boko

  mutuļot: bulifar; eboliar (uzvāroties)

  muzicēt: muzikar, muziko

  muzejs: muzeo

  mūks: monako

  mūrēt: masonar

  mūris: muro

  mūžs: evo; vivo (dzīve); viv-evo

 • N

  nabadzīgs: meskina

  nabags: povro; mendikisto (ubags)

  nagla: klovo

  nags: unglo

  naids: odio

  naivs: naiva

  nakts: nokto

  namamāte: hostino

  namatēvs: hosto

  nams: (ēka) edifico

  nasta: portajo

  nauda: pekunio, moneto, finanso, valuto, financi; debeto, kredito, diskonto, firmo, bankroto (termini sakarā ar naudu)

  nav: ne esas

  nazis: kultelo

  nākamais: la sequanta, la futura, la sucedanta

  nākt: venar

  nākotne: futuro

  nāra: nixo, feo (vācu un skandināvu mitoloģijā)

  nāss: naz-trumo

  nātre: urtiko

  nāve: morto

  ne: ne

  neaizmirstulīte: miozoto

  neatbilstošs: nekonforma

  neatkarība: nedependeso

  neatlaidīgs: asidua

  neatliekams: neajornebla

  neass: (truls) obtuza

  necaurredzams: opaka

  necieņa: desestimo

  nedalīts: integra

  nedēļa: semano

  nedz: nek; nek me (nedz es)

  nedzīvs: senviva

  negaidīts: neexpektita, hazarda (pēkšņi)

  negaiss: sturmo, uragano

  negatīvs: negativa

  neglīts: leda

  negodīgs: nehonesta, infama

  negrozāms: nechanjebla

  neitralitāte: neutraleso

  neizbēgams: neevitebla

  neizdoties: faliar

  nejēdzība: absurdo, stulteso, stupideso

  nekad: nulkande

  nekas: nulo

  nekaunība: senshamo

  nekaunīgs: proda

  nekavējoties: senhezite

  nekārtība: desordino, anarkio

  neklātiene: neasiste

  nekur: nulube

  nelaime: desfortuno, ditreso, plago (liksta)

  nelietis: raskalo

  neļķe: dianto

  nemaz: ne kelke, ne poke

  nemitīgi: sen cese

  nenozīmīgs: (sīks) minucioza, bagatelo

  nepatika: indigno (sapīkšana), despito (ļaunošanās)

  nepatikšanas: nekontenteso, repugneso, despito; despitigar (darīt nepatikšanas); subisar (piedzīvot nepatikšanas), sufrar, tolerar

  nepatikt: desplezar

  nepatīkams: desagreabla (gadījums); tormentanta, opresanta (stāvoklis)

  nepārtraukti: permanente, perpetue, kontinue (viens aiz otra, bez pārtraukuma)

  nepieciešams: necesa

  nepiespiesti: nekoaktite

  neraugoties uz: malgre ke

  nerātns: briska

  nesasniegt: neatingar, faliar (neizdoties, “izkrist cauri”)

  nesen: recente

  neskaitāms: sennobra

  neskārts: netushita

  nespēks: febleso

  nespodrs: matida

  nest: portar

  netikums: vicio

  netīrs: sordida

  netīšām: sen intenco

  neuzticīgs: perfida

  nevainība: inocenteso; virgileso (jaunavas)

  neveikls: plumpa

  nezāle: herbo nociva

  nežēlīgs: kruela

  nē: no

  nēģeris: negro

  nianse: nuanco

  nicināt: desestimar, desprizo (nievāt)

  niecīgs: bagatelatra; sen valora minucio (ļoti niecīgs)

  nieks: bagatelo

  nikns: malica

  nirt: sinkar, plunjar

  nīst: odiar

  no: de, ek

  noasiņot: sangifar danjeroze

  noaut: desvestizar

  noārdīt: demolisar, deskonstruktar

  nobaidīt: pavorigar

  nobālēt: paleskar

  nobremzēt: frenagar

  nobriedis: fertila

  nocelt: levar de supre

  nodaļa: fako, chapitro

  nodarbība: okupo laborala

  nodedzināt: kombustar

  noderēt: utilesar

  nodeva: imposto

  nodibināt: fondar, estabilisar

  nodoms: intenco

  nodot: trahizar (cilvēku), transdonar (lietu)

  nodrošināt: sekuligar

  nodzēst: extingar (gaismu), efacar (rakstu)

  nogalināt: ocidar, mortigar

  nogaršot: gustar

  nogāze: pento

  noģībt: esvanar

  noglabāt: celar

  nogurdināt: molestar (mocoši)

  nogurt: fatigar

  nogriezts: reza (līdz zemei)

  noilgt: preskriptar (juridiski)

  noīrēt: lokacar

  nojaust: divinar; perceptar (sajust, manīt)

  nojauta: divino

  nokavēt: tardeskar

  nokāpt: decensar

  nokļūt: atingar (sasniegt), arivar (ierasties)

  nokaut: mortigar

  noķert: sizar

  nolaisties, nokrist: (krēsla, migla u.c.) precipitar (arī ķīmijā, arī sociāli)

  nolaidība: neglijeso

  nolaupīt: raptar, privacar

  nolādēt: maledikar, imprekar

  nolekt: saltar de

  nolemt: (noteikt) decidar, rezolvar, determinar (liktenīgi), destinar (arī likteni)

  nolidot: par-flugar

  noliegt: negar

  noliekt: inklinar, abasar

  nolikt: pozar

  noliktava: depozeyo

  nolīdzināt: nivelizar, glatigar

  nolūks: intenco, tendenco

  nomāt: lugar (iznomāt), locar (īrēt)

  nomainīt: (atvietot) remplasar

  nomaldīties: misirar

  nomākt: opresar

  nometne: kampeyo

  nomirt: mortar

  nopelniem bagāts: meritoza

  nopelns: merito, gano, profito

  nopietns: serioza

  nopūta: sospiro

  norādījums: instruciono

  norādīt: indikar

  noraidījums: (kādu doktrinu, piem. reliģijā)herezio

  noraidīt: (atteikt) renunco, renuncar

  norīkojums: sumno

  noskaidrot: klareskar

  noskaņa: sentimentoza humoro, inklineso

  noslēpums: sekretajo, misterio

  novērst: evitar (novērst, izvairīties)

  novērtēt: evaluar

  novīst: velkar

  noteikt: kondicionar

  notikt: eventar

  noteikti: precize

  novest: abutar

  novirzīt: deviacar

  nozare: brancho, fako, ramo (atzars, arī pārnestā nozīmē)

  noziedznieks: kriminalisto, kriminar

  noziegums: krimino

  nozīme: senco, signifiko

  nožēlot: kompatar (just līdzi) regretar (notikušo); repentar (nožēlot savu vainu)

  numurs: numero

  nupat: jus

 • Ņ

  nūdele: nudlo

  nūja: bastono

  ņaudēt: miaular

  ņemt: prenar

  ņirgāties: mokar, mokesar, konsputar ulu

  ņirgas: moko, sarkasmo

 • O

  oāze: oazio

  objekts: objekto

  obligāts: obliga

  ods: kulo

  odze: vipero

  oficiāls: oficiala

  oga: bero

  ogle: karbo

  ogļracis: karbministo

  okeāns: oceano

  oktobris: oktobro

  okupēt: okupar

  ola: ovo

  oma: humoro

  onkulis: onklo

  opera: opero

  operācija: operaco

  operar: operēt

  oponēt: oponar

  oponēt: (pretstatīt) opozar

  opozīcija: opozo

  optimists: optimisto

  oranžs: oranja

  orators: oratoro

  ordenis: ordeno; orden-signo (ordeņa zīme)

  organizācija: organizuro

  orgāns: organo, organika, organismo

  orģija: orgio

  orientācija: oriencio

  orientēt: orientizar

  orientēties: orientizar su (pašam)

  oriģināls: originala

  orķestris: orkesto

  osa: anso, tenilo

  ost: odorar (smaržot); flarar (ar degunu)

  osta: partuo

  ota: pinselo

  otrādi: kontree, renverse

  otrdiena: mardio

  otrs: duesma, altra

  ozols: querko

  oža: flar-senso

 • P

  paaudze: generaciono

  pa: tra; tra-voyo (pa ceļu)

  paātrināt: acelerar

  paaugstināt: promocar (klasē u.c.)

  pabalstīt: subsiduar, subvencionar

  paciest: subisar, tolerar

  pacietība: pacienteso, tolero

  padēls: stiffiliulo

  padome: konsilistaro; Konsilistaro Superiora (Augstākā padome)

  padomju vara: poro sovetala

  padoms: konsilo

  padoties: cedar, kapitulacar

  paciest: transsufrar (pārciest)

  pagaidām: provizore

  pagalms: korto

  pagātne: pasinto

  pagrabs: kelero

  pagrīde: konspiro, sekreta organizuro

  pagrimt: dekadencar

  pakalns: kolino

  pakalpot: servar

  pakausis: nuko

  pakavs: huffero

  pakāpe: grado

  pakāpeniski: gradope

  paklausīt: obediar

  palags: littuko

  palaidnis: petulema

  paldies: danko

  palētināt: plu chipigar

  palikt: permaniar (ilgumā nepārtraukti)

  palīdzība: helpo

  palīgs: helpanto

  paļauties: (uzticēties) fidar

  pamats: fundamento, fundo

  pamatpatiesība: prima verajo

  pamattiesības: fundamentala yuro

  pamazām: pokope

  pamāte: stifmatro, mimatro

  pameita: stiffiliino

  pamiers: armistico

  panākt: rajuntar (līdzi tikt)

  panna: rostilo

  pants: strofo (dzejas); traito (sejas panti)

  papagailis: papageyo

  paparde: filiko

  pape: kartono

  papele: poplo

  papēdis: talono

  papildināt: kompletigar

  papiross: sigareto

  papīrs: papero

  par: pri; pri quo parolar (par ko runāt); pri ke (par to ka); malgre ke (par spīti ka; lai gan)

  parādība: aparajo

  parādīt: montrar

  parādīties: aparar

  paradums: kustumo, moro

  paradīze: paradizo

  parāds: debo; debar (būt parādā)

  paraksts: subskribo, subskribar;( ko apliecinot) signatar

  parast: (mēgt) flegar

  parasts: ordinara, kustumita

  paraugs: specimeno

  pareizs: justa, korekta

  parkets: parketo

  parks: parko

  parters: (teātrī) partero

  partija: partio, partiso

  paruna: proverbo

  pasaka: fablo

  pasaule: mondo

  pasažieris: pasajero

  pase: pasporto

  paskaidrot: klarigar

  paskubināt: incitar

  paslēpt: celigar

  pasludināt: deklarar

  pasniedzējs: docisto, instruktisto, lektoro, profesoro

  paspēt: rajuntar oportune (sasniegt īstā laikā), atingar

  pastaiga: promeno

  pastāvēt: existar, perpetuar (ilgi), insistar (strīdoties)

  pastāvīgi :konstante, permanar (turpinoties nemainīgi)

  pastkarte: postkarto

  pastnieks: postisto

  pasts: posto

  pasūtījums: komendajo

  pasvītrot: substrekizar

  paša: (savs) propra

  pat: mem

  pateicība: gratitudo, danko

  patērēt: konsumar

  patēvs: stifpatro, mipatro

  patiesība: vereso

  patiess: vera

  patiešām: vere

  patika: (izprieca) plezuro

  patikt: plezar

  patlaban: nuntempe

  patikt: (cienīt, augstu vērtēt) prizar, prizata

  patīkams: agreabla; (apstākļi) bonvolanta; neta (maigs)

  pats: ipsa

  patstāvīgs: nedependa, autonoma, ne-dependeso

  patvaļa: arbitrio, autokrato, arbitriala povo despoteso

  patverties: refujar

  patvertne: refujevo

  paturēt: (sev, neizdot citam, neatdot) retenar; (paliekoši) konservar, havar ulo restante; (lietu uz laiku) havar kelka tempe; (personu uz laiku) retenar kelka tempe; (prātā, ievērot) merkar; (virsroku) superskar, vinkar (uzvarēt); (mieru, draudzību) mantenar (doto vārdu) satisfacar, exekutar sua promisi

  pavadīt: akomponar

  pavards: herdo

  pavārs: koquisto

  pavēste: avizo (ziņa)

  pazemīga: humila

  paziņot: avizar

  pazīme: simptono, signo (zīme)

  paziņa: konocato (cilvēks vai raksts)

  pazīt: konocar

  pavest: (kārdināt, vilināt) seduktar, (vest kādu ceļa gabalu) vehar kelke, vehigar

  pavēle: impero; sumno (norīkojums)

  paziņot: komunikar, deklarar, avizar

  pazaudēt: perdar, perdesar

  pazust: desaparar; perisar (iznīkt, bojā iet)

  pār: trans; super (virs)

  pārāk: tro

  pārākums: supereso

  pārbaude: kontrolo

  pārbrauktuve: transveheyo

  pārbrist: vadar

  pārdot: vendar

  pārdevējs: vendisto

  pārdomāt: pripensar, meditar (dziļi pārdomāt), kontemplar

  pārgalvīgs: toriskema

  pārģērbt: travestizar

  pāriet: transirar, cesar

  pārklāt: tegar

  pārklājs: tegilo

  pārliecība: konvinko

  pārmaiņa: chanjo

  pārmērīgs: (milzīgs) enorma

  pārmetums: reprocho

  pārpilnība: abundeso

  pārprast: miskomprenar

  pārraide: (radio) radio emiso

  pārrunāt: parolar pri, deliberar (apspriest)

  pārsējums: binduro

  pārsla: floko

  pārspīlēt: exajerar

  pārstāvēt: reprezentar

  pārsteigt:suprizar

  pārsteigums: suprizo

  pārteikties: misdicar

  pārtraukt: interruptar

  pārvadāt: transportar

  pārvalde: administro, administrerio

  pārvērst: transformar

  pārtraukt: interruptal

  pārziemojošs: perena

  pātaga: flogilo

  pāvs: pavono

  pedālis: pedalo

  peldēt: natar

  peldēties: balnar su

  pele: muso

  pelēks: griza

  pelni:cindro

  pelnīt: ganar, profitar

  peļķe: flako

  pensija: pensiono

  perēt: kovar

  perons: perono

  pestīt: salvar

  Pestītājs: Salvanto

  petroleja: petrolo

  pēc: pos (laiks); segun; (pēc likuma) segun lego; (iet pie ārsta) invitar mediko

  pēda: plando

  pēdas: (zīmes) traci

  pēdējais: la lasta

  pēkšņi: subite

  pērkons: tondro; tondrar (dārdēt)

  pērle: perlo

  pērn: pasint-yare

  pērt: batar verge

  pērtiķis: simio

  pētīt: explorar

  pie: che, an, apud

  pieaugušais: adulto

  piedalīties: partoprenar

  piedāvāt: propozar

  piederēt: apartenar, posedar, posedajo (īpašums)

  piederēt pie: (blakus lieta, piestāvošs) acesora

  piederumi: acesora

  piedot: pardonar

  piedurkne: maniko

  piedzēries: ebria

  piedziedājums: refreno

  piedzīvojums: aventuro

  piedzīvot: (pieredzēt) experiancar

  pieeja: enireyo

  piegrieztne: (“šnite”) tranchmodelo

  piegulēt: (drēbe) fitar

  pieklājīgs: jentila, polita

  piekopt: (mēgt, ieradumā) flegar

  piekraste: litoro, marbordo, rivo

  piekrist: konsentar

  piektdiena: venerdio

  piekust: fatigar su

  pielaist: (pieļaut) admisar

  pielietot: aplikar

  pielikums: adjuntro

  pielūdzējs: adoranto

  piemānīt lurar: (klāt, pievilināt); trompar (apkrāpt)

  piemērs: exemplo

  pieminēt: mencionar; (minētais, teiktais) mencionita; (atceroties) memorar

  pienākošais: konvenanta, decanta

  pienākums: devo

  piens: lakto

  pieņemt: aceptar; (pieņemt par faktu); supozar

  piepeši: (pēkšņi) subite

  piepildīt: (gandarīt) satisfacar

  pieprasīt: postular demandar

  pierakstīt: enskribar, registrar

  pierādīt: pruvar

  pierādījums: pruvajo

  pierast: kustumar

  piere: fronto

  pierunāt: persuadar

  piesliet: (piespiest, balstīt) adosar

  pieskaitīt: plusar

  pieskarties: tushar

  piesaistīt: adherar

  piespiest: koaktar

  piesmiet: (aizskārt, nozākāt, arī pārnestā nozīmē) violacar

  pieteikt: registrar, anuncar

  pieticīgs: modera

  pietiek :sat

  pietiekoši: sate

  pietikt: suficar

  pieturēt: haltar

  pievienot: adjuntar

  pievilcīgs: charma, atraktiva, aquiriva

  pievilt: deceptar, deceptigar (likt vilties)

  piezīme: noto, remarko

  pika: bulo

  pildīt: plenigar; (pavēli) ekduktar, eherpar; (pienākumu vai vēlēšanos) realigar, satisficar; (sodu) exekutar

  pildījums: plenigo

  piliens: guto

  pilngadība: majoreso

  pilngadīgs: majora

  pilns: plena

  pilntiesīgs: plenyura

  pilnība: pleneso (pilnums); abunda (pārpilns)

  pils: palaco, kastelo

  pilsēta: urbo

  pilsonis: civitano

  pionieris: pioniro

  pipars: pipro

  pīpe: pipo

  pircējs: kompranto

  pirkt: komprar

  pirkstainis: (cimds) ganto

  pirksts: fingro

  pirmdiena: lundio

  pirmkārt: unesme

  pirmizrāde: premyero

  pirms: ante

  pirts: vaporbalneo (tvaika), dushbalneo (dušu pirts)

  pīkstēt:pipiar

  pīle: anado

  pīt: plektar

  plaisa: fendo, fenduro (šķēlums); monto-enduro (kalnu aiza); streta valo (šaura ieleja)

  plakans: plata

  plakstiņš: palpero

  plandīties: fluktar

  planēta: planeto

  platība: areo

  plānot: planizar

  plantācija: plantayo

  plašs: vasta

  plauksta: polmo

  plaušas: pulmoni

  plāksteris: plastro

  plānot: planizar

  plānprātīgs: idioto

  plāts kūka: (plāts maize) plada; galeto (formīga)

  plencis: (dzērājs) drinkeracho, drinkero

  plēsīgs: devorema

  plēst: lacerar, ruptar (salauzt), interruptar (pārtraukt)

  plivināties: fluktuar

  plīst: krevar

  plīvurs: velo

  plosts: floso

  pludmale: plajo

  plūdi: inundo

  plūkt: koliar

  plūme: pruno

  plūst: fluar

  pļauja: falchado

  pļauka: vango-frapo

  pļava: prato

  pļāpāt: babilar

  pļāpīgs: bicanta (velti runāts), babilema

  pods: poto

  poga: butono

  polis: polano, polo (tauta)

  politika: politiko

  pols: polo

  posts: ditreso; (kā bēdas, trūkums) mizero

  postīt: destruktar, ruinar

  postošs: funesta

  prakse: praktiko

  praktisks: apta (derīgs), praktikala

  prasība: postulo; postular (pieprasīt)

  prast: savar (zināt)

  pravietis: profeto (gaišreģis, pareģis)

  prāmis: pramo

  prātīgs: prudenta

  prāts: intelekto, raciono; (ass, gudrs) sagaca

  prece: varo

  precēties: aliancar, mariajar (laulāties); aliancar (ieprecēties ģimenē); spozeskar (apprecēties)

  precīzs: preciza

  prese: jurnalaro

  pret: kontre;(saliktos vārdos ar priedēkli re-, piemēram, resono)

  pretējs: kontrea; (viens pret otru) reciproke; (antikrists) Anti-Kristo

  pretim: (vieta) avan; rekontre (pretī nākt); rekontrar (sastapt)

  pretīgs: (nepatīkams) abomine, repugnebla, nauzeo

  pretoties: rezistar, obstruktar (aizkavēt, aizturēt)

  prezidents: prezidento

  prēmija: premio

  priede: pino

  prieks: joyo; joyar (priecāties)

  priekš: por, (priekš drauga, draugam) por la amiko; (priekš acīm) por okuli (zāles); (acu priekšā) avan okuli; (kādu respektējot) ad, por ulu; (pretī) kodram; (lai iepriecinātu) por joyigar; (iepriekš) ante, olim, pre

  priekšā stādīt: prizentar (arī iesniegt)

  priekšlikums: propozo

  priekšnieks: chefo, superioro

  priekšroka: prerango

  priekšnesums: forportajo; (izpildīt priekšnesumu) forportar

  priekšpilsēta: preurbo

  priekšmets: objekto (vispār); (kā lieta) kozo; (mācība) docado, docajo; (rakstos, runā) temo

  priekšzīmīgs: modelo, simbolo

  princis: princo

  privilēģija: privilejo

  produkts: produkto

  producēt: produktar

  progress: progreso, progresema

  prom: for; (aiziet) foriar

  protests: protesto

  propellers: helico

  proti: (tas ir) nome

  provokācija: provoko

  proza: prozo

  prozaiķis: prozverkisto

  psihisks: psikala

  PSRS: Uniono di sovietal Socialismal Republiki

  publicēt: publikigar

  publika: publiko

  pudele: botelo

  puika: puerulo; (nerātns puika) bubo (arī mīļi)

  pukoties: grondar (arī viegli rūkt, nīgram rūkt; arī zvēram)

  pukstēt: pulsar

  puķe: floro

  pulcēties: kunvenar

  pulciņš: rondeto

  pulgot: difo difamar; (pulgošana) difameso; (pulgojošs raksts) pamfleto; (pulgojošais) difamanto, shamiganto; (pulgojošs) difamantiva, shamigantiva

  pulks: regimento

  pulkstenis: horlajo

  pulkvedis: kolonelo

  pulss: pulso

  pulveris: pulvero

  pumpurs: burjono

  punkts: punto

  pupa: fabo; (šabelpupa) fazeolo

  purns: muzelo (dzīvnieku); muflo (tehniski); spico (kurpei)

  purvs: marcho

  pusdiena: dimezo

  pusdienot: dinear, jornrepastar

  puse: duimo (sadalot); sinistra (kreisā); dextra (labā)

  pusnakts: noktomezo

  pušķis: buketo; (mati, ziedi, kas smalks) fasko tufo

  putas: spumo; (saputot) spumifar

  putekļi: polvo

  putenis: (sniega) niv-vertijo

  putns: ucelo

  putra: paplo

  pūce: strigo

  pūķis: drako; (papīra pūķis) kaito

  pūles: peno; (pūlēties, censties) penar, esforcar

  pūlis: turbo

  pūrs: (līgavas) doturo, dotajo

  pūslis: veziko

  pūst: suflar (vējš)

  pūt: putrar (viela) putreskar

  pūznis: (skudru) formik-eyo

 • R

  radinieks: parento

  radikāls: radikala

  radio: radio

  radījums: kreuro; (dzīva būtne) vivanto

  radīt: krear

  radniecība: parenteso

  radošs: kreema, kreiva

  ragavas: glit-veturo

  rags: korno

  raizes: sucio, afekteso, indijo

  raibs: bunta

  raidījums: emiso, sendo

  raganīgs: (burvestīgs) sorcosa

  raksti: skriburo; (ornamenti) ornamento

  rakstīt: skribar

  rakstnieks: skriptisto

  raksturīgs: karakteriziva, karekterizanta, karakteroza kapo

  raksturojums: deskripto, karakterizo; karakteristiko (matemātisks termins)

  raksturot: karakterizar

  raksturs: karaktero; (raksturā) karaktere; (bez rakstura) sen volo; sen karaktero; (rakstura vaibsti, iezīme) karakter-traito

  rakt: exkavar; (racējs) exkavisto; (izrakt no zemes) exterigar

  rakums: kavajo

  rasa: roso; (rasas piliens) roso-guto

  rast: trovar (ko), judikar (kam)

  rasties: (rodas) komencar (sākt), naskar, eventar, aparar, rezultar

  rats: roto; (riņķot) rotacar

  raudāt: plorar

  raudzīties: (skatīties) regardar

  raugs: fermento

  raut: (vilkt) tirar

  ravēt: sarklar

  raža: rekolto

  rādijs: (ķīmisks elements) radiumo

  rādīt: montrar

  rāt: (pārmest) reprimandar; (kaunināt) blamar, punisar

  rātns: obediema, jentila

  reakcija: reakto

  realizēt: realizar, realigar

  redakcija: redakterio

  redaktors: redaktero

  rediģēt: redaktar

  redīss: rafaneto

  redze: vidsenso

  redzēt: vidar

  referēt: referar

  reģistrēt: registrar

  reibonis: vertijo

  reiz: olim (kādreiz)

  reize: foyo; (vienreiz) unfoye

  reizēm: kelkafoye

  reizināt: multiplikar

  rekords: rekordo

  remdens: varmeta, tepida

  remdināt: moderar, redemtar

  remontēt: reparar

  reņģe: klupeo

  republika: republiko

  resns: dika

  restes: greto

  restorāns: restoreyo, restorerio

  rets: rara

  retums: rarajo

  revanšēt: revanchar

  revidēt: revizar

  revolūcija: revuluciono

  revolūcionārs: revolucionero

  rezervēt: rezervar

  rezidence: rezideyo

  rezultāts: rezulto

  rezumēt: rezumar

  režģis: hurdo

  režisors: rejisoro

  rēkt: kriachar; (kliegt) kriar

  rēķināt: kalkular

  rēķināties: (ar) ergardar la

  rēķins: (konts bankā) konto

  rēta: cikatro

  riba: kosto

  rīdzinieks: rigano

  riebīgs: (pretīgs, atbaidošs, nīstams) abominar

  riebties: nauzerar

  riebums: nauzeo (fiziski)

  rieksts: nuco

  riet: aboyar

  rietēt: sun-kusho, abasar

  rieva: faldo

  rijīgs: manjegebla

  rikšot: trotar

  rinda: serio (sekojošs), foyo; (nu mana rinda) foyo nun mea foyo; (veids, kārtība, sērijas) serij-ope, rang-ope; (pircēju u.c. rinda) serpento; (rinda pēc rindas, rakstot) line-ope; (vidus līnija) meza linio; (rindu izstāvēt) subisar, suportar; (rindu izlocīt) sinuizar, sinuifar

  ritms: ritmo

  riņķis: rondo, cirklo

  ripa: disko

  riskēt: riskar

  ritenis: roto

  riteņbraucēj: s biciklisto

  ritēt: rotalar (arī rībēt)

  rībēt: grondar, rorolar

  rīcība: ago

  rīdzinieks: rigano

  rīkle: guturo, fauco (ārpuse); (arī šķēlums, aiza)

  rīkojums: impero; (ierīkojums) ordino

  rīks: instrumento; utensilo (saimniecības daikti, arī zirglietas)

  rīkste: vergo

  rīme: rimo

  rīss: rizo

  rīt: glutar; (aprīt) devorar

  rīts: matino

  rītu: morge (rītā)

  robeža: frontiero

  roka: manuo (plauksta, pirksti); (visa roka) brakio; (labā) dextra; (kreisā) sinistra

  rokas grāmata: guidlibro, guidilo

  rosīgs: aktiva, agema

  rota: ornivo (arī rotājums)

  rotaļa: ludo

  rotaļāties: ludar

  rotāt: ornivizar

  roze: rozo

  rubīns: rubino

  rublis: rublo

  rudens: autuno

  rudzi: sekalo

  rudzu puķe: aceano

  rullis: rolero

  rullēt: rolar

  rums: rumo

  runa: parolo

  runcis: katulo

  runīgs: parolema

  rupjmaize: sekal-pano

  rupjš: vulgara, kruda, nepolita, impertinenta

  rutks: rafano

  rūda: erco

  rūgt: fermentacar

  rūgts: bitra

  rūgušpiens: acida lakto

  rūkt: (kā pērkons, rībēt, arī ripot) tondar; (kā dzīvnieks, arī pukoties, nīgram būt) grondar

  rūpes: sorgo

  rūpēties: sorgar; suciar (līdzjūtot)

  rūpnīca: fabrikerio, industral entraprezo

  rūsēt: rustar

  rūtains: quadratisita

  rūts: fenestro-vitro

 • S

  sabiedrība: sucio, kompanio

  sabojāt: domajar

  sabrukt: ruinar

  sacelšanās: rebelo (dumpis), revolto, revolucio

  sacensība: konkurso

  sacerējums: verko

  sacīt, teikt: dicar

  sadalīt: dividar (starp, izdalīt), distributar

  saderēt: parear; (mieru saderēt) konkordar

  sadraudzēties: amikeskar

  sadursme: konflikto, inter-shoko

  sadzīve: konvivo

  sagadīties: koincidar

  sagāde: provizo

  saglabāt: konservar

  sagatavot: preparar, prontigar (gatavu taisīt)

  sagrābt: aneksar (svešu teritoriju); uzurpar (tiesības); privacar (mantu); (sagraut principus, likumus, politikā) subvesar

  sagraut: destruktar, ruinigar

  sagremot: digestar

  sagša, sega: tegilo

  sagūstīt: kaptar (saķert)

  saime: familio, familiego (liela)

  saimniecība: ekonomio; menajo (mājas saimniecība)

  saimnieks: hosto

  saindēt: venenizar

  sainis: pako

  saīsināt: kurtigar; elizionar (izlaist burtus)

  saistīt: kunligar

  saišķis: fasko

  saite: laco

  sajaukt: mixar, konfuzigar, krear pelmelo

  sajūsma: entuziasmo; vervo (dzejiska jūsma)

  sajūsmināt: (aizgrābt) ravisar

  sajūta: sento

  sajust: (arī nojaust) perceptar

  sakāmvārds: proverbo

  sakarība: konexo, logiko, interligo

  sakarā ar: relate

  sakne: radiko; (dārzeņu saknes) legumi

  sakļauties: kunligar, solidarizesar

  sakopot: kolektar, kompilar

  sakrokot: (sagrumbot) rugizar

  sala: insulo

  salasāms: lektebla

  salāti: salado

  saldējums: glaciajo

  salidojums: kunflugeyo, kunflugumo

  salīdzināt: komparar

  salikt: kompozar

  salmi: palio

  salna: frosto

  salt: frostar; (sasaldēt) frostigar; (sasalt) konjelar

  samaksāt: pagar

  samazināt: diminutar

  samērs: proporciono

  samts: veluro

  sanatorija: sanatorio, kuraceyo

  sanāksme: kunveno

  sanēt: zumar (arī bite)

  saņemt: recevar

  sāpes: doloro

  saplosīts: lacerita

  sapnis: sonjo (miegā), revo (ideja, nodoms)

  saprast: komprenar

  saprāts: raciono, rezono; (prātīgi spriest) rezonar

  sapulce: kunveno

  saputot: spumufar

  sarakstīties: korespondar

  saraksts: listo

  saraust: (savākt) akumular

  sardze: gardistaro

  sarežģījums: komplikajo

  sarežģīt: (sajaukt) konfuzigar

  sargāt: gardar

  sarīkojums: aranjo

  sarkans: reda

  sarma: pruimo

  saruna: konverso

  sarūgtināt: afliktar

  sasaukt: kunvokar

  sasildīt: varmigar

  saskaitīt: sumigar

  saskaņa: harmonio, akordo, konformo (saskaņā ar…)

  saskābt: acideskar

  saslimt: maladeskar

  sasniegt: atingar

  saspiest: (arī piespiest, piesliet, atbalstīt) adosar

  saspīlēts: (saspīlēts stāvoklis) akra stando

  saspraude: pinglo

  sastādīt: kompozar, kompilar (rakstus un citu)

  sasprāgt: (sašķīst) krevar, krevisar (arī saplīst)

  sastapšanās: renkontro

  sastatne: trabaro

  sastāvdaļa: parto, ingredienco

  sastingt: rigideskar, rigidar, konjelar

  sasveicināties: intersalutar

  sašust: (sapīkt) indignar

  saticība: konkordo

  satiksme: trafiko

  satiksmes līdzekļi: telefono, radio, telegrafo, transporto, lokomotivo, vagono, kupeo, espreso, tramo, omnibuso; (satiksmes dokumenti) bilieto, plackarto

  satikties: renkontrar

  satīt: envolvar

  satraukt: alarmar

  satricināt: sukusar

  satriekt: frakasar

  saturēt: kontenar

  saturs: kontenajo

  sauciens: voko

  sauja: manuedo

  saukt: vokar

  saulains: sunoza

  saule: suno

  sauļoties: sun-balnar

  saules puķe: sunfloro

  saulgrieži: solstico

  sauss: sika

  sautēt: stufar

  savaldīt: kalmigar, quietigar

  savāds: stranja (svešāds)

  savdabīgs: originala

  saviebties: grimasar

  savienība: uniono, asocio

  savienot: juntar

  savlaicīgs: justatempala

  savrup: (atsevišķi) aparte

  savs: sua; (savs piederums) propra

  savstarpējs: reciproka

  savtīgs: egoista

  sazināties: kunrelatar

  sazvērestība: komploto

  sādža: vilajo

  sākt: komencar

  sāls: salo

  sālīt: salizar

  sāncensis: konkurento, rivalo

  sāpes: doloro

  scenārijs: cenario

  seanss: seanco

  secība: konsequo

  secinājums: konkluzo

  secināt: deduktar (pēc apsvēruma)

  sega: kovrilo

  seja: vizajo

  sekas: sequo

  sekcija: seciono

  sekls: neprofunda; (lēzens) plata; (sekls joks) triviala joko, trivialeso

  sekmes: suceso

  sekojošs: sequanta; (izrietošs no…) konsequanta

  sekretārs: sekretario

  sekot: sequar (rakstam, darbam u. c.)

  sekot: (kam, kādam, uzticīgi) sucedar

  sekste: kresto

  seksuāls: sexuala

  sekunde: sekundo

  selerija: celerio

  sen: delonge, ja longe

  sencis: preavo

  senlietas: antiquaji

  septembris: septembro

  sestdiena: saturdio

  sev: a su

  sevišķs: speciala, aparta, partikulara

  sezona: sezono

  sēde: kunsido

  sēdēt: sidar

  sēja: semo

  sējums: semajo; (grāmatu sējums) volumo

  sēkla: semino

  sēklis: sabluyo, plateso, neprofundeso

  sēne: fungo

  sēņot: koliar fungi

  sēras: trauro

  sērija: serio

  sērkociņš: alumento

  sērs: sulfuro

  sēsties: sideskar

  sēšana: semado

  sēt: semar

  sēta: korto

  sētas žogs: barilo

  shēma: skemo

  siekalas: salivo

  siena: muro, parieto

  sienāzis: akrido

  siens: feno

  siers: fromajo

  sietuve: bindeyo

  sieva: muliero (pieaugusi sieviete); (laulāta sieva) spozino; (laulāts vīrs) spozo

  sieviete: homino

  signalizēt: signalizar

  sijāt: kribnaligar

  siksna: rimeno

  sikspārnis: vespertilyo

  sīkt: zumar (ods)

  sīks: bagatela

  sīkumains: bagatelema

  sīkums: bagatelo

  sildīt: varmigar

  silts: varma

  sile: (iejavai u.c.) trogo; (lopiem) kripo

  siltumnīca: oranjerio

  siļķe: haringo

  simpātija: simpatio

  simulēt: simular

  sinepes: mustardo

  sīpols: onyono

  sirds: kordio

  sirdsapziņa: koncienco

  sirms: grizhara

  sirot: marodar

  sirpis: serpo

  sirsnīgs: kordiala

  sisenis: lokusto

  sist: batar

  sistēma: sistemo

  sivēns: porkyuno

  sīvs: (ass) akra

  sižets: temo

  skabarga: splito

  skābs: acida

  skaidrs: klara; (pārliecinošs, acīm redzams) evidenta

  skaidrot: (izskaidrot) explikar

  skaists: bela

  skaitīt: kontar

  skaitlis: nombro

  skaitļu vārdi: 1 un; 2 du; 3 tri; 4 quar; 5 kin; 6 sis; 7 sep; 8 ok; 9 non; 10 dek; 100 cent; 1000 mil; 1000000 milliono; 0 (nulle) zero; 11 dek-un; 12 dek-du; 20 du-dek; 30 tri-dek; 31 tri-dek e un

  skaldīt: fendar

  skaļrunis: reproduktilo

  skanēt: sonar

  skaņa: sono

  skanīgs: (labskanīgs) sonora

  skandēt: (atskaņot mūziku, lasīt dzeju) skandar

  skapis: armoro

  skarbs: akra, acerba (ass, pikants)

  skart: tushar

  skatīt: (apskatīt) regardar

  skatītājs: regardanto, spektanto; (izrāde) spektaklo

  skatīties: (uzlūkot) spektar; (skatīt ilgi, aplūkot ilgi) observar

  skats: (acu) regardo; (dabas) panoramo

  skaudība: envidio

  skārdnieks: ladajisto

  skelets: skeleto

  skice: skizuro

  skola: skolo, lerneyo

  skolnieks: skolano

  skolotājs: instruktisto, docisto

  skops: avara

  skraidīt: kuradar

  skranda: rogo

  skrāpēt: gratar, skrachar

  skrējējs: kuranto

  skrejlapa: flugfolio

  skriešus: kure

  skropstas: okulcilii

  skrūve: skrubo

  skubināt: stimular, exhortar

  skudra: formiko

  skujas: konifer-pinglo

  skuju koks: konifero

  skulptors: skultisto

  skumjas: chagreno

  skumdināt: afliktar, chagrenigar

  skumt: chagrenar; (nožēlot) regretar

  skurbums: ebrieso

  skurstenis: fumtubo

  skūpstīt: kisar

  skūt: razar

  skūties: razar su

  slaids: gracia

  slaistīties: vagachar; (būt bez darba) ociemo; (vaļoties, mierā būt) ocianto

  slaists: vagachanto

  slapjš: humida

  slapjums: humideso; (saslapināt) humidigar

  slaucīt: balayar

  slauķis: (vīšķis) vishilo

  slaukt: melkar

  slava: glorio, famo, reputeso

  slavēt: laudar, glorifikar

  slazds: kaptilo

  slābans: laxa, laxigiva

  slābums: exhausteso, fatigeso

  slānis: strato

  slāpeklis: asoto

  slāpes: dursto

  slāpt: durstar; (man slāpst) me durstas

  slepens: sekreta

  slepkava: asasiniero

  slepkavība: asasino

  slēdziens: konkluzo

  slēgt: klozar

  slēģis: shutro

  slēpes: skii

  slēpt: celar

  slēpties: (slapstīties) celar su…

  slidas: sketili

  slidot: sketar

  sliede: relo

  slieksnis: solio

  slīdēt: glitar

  slikts: mala

  slimība: (slimošana) maladeso; (pati slimība) morbo; (slimot garīgi) aliencar; (vārdi sakarā ar slimošanu): mediko (ārsts); medicino; medikamento; apoteko; kliniko; hospitalo; lazareto; maladeyo (slimnīca); farmacio; dieto; recepto; flegisto di maladi (kopēja)

  slims: malada

  slinkot: ociar, indolentar

  slīkonis: droninto

  slīps: obliqua; (nogāze) pento

  slodze: kargajo

  slota: balayilo

  sludinājums: anunco

  slūžas: sluzo

  smacēt: sufokar

  smadzenes: cerebro

  smags: pezoza

  smaidīt: ridetar

  smaile: pinto

  smaka: malodoro

  smalkjūtīgs: delikata, jentila

  smarža: odoro, aromo, parfumo, bonodoro

  smelt: cherpar

  smēde: forjeyo

  smēķēt: fumar

  smērēt: grasizar (ar taukiem), butrizar (ar sviestu); (ieziest) uncionar; (eļļot) oleizar

  smiekli: rido

  smieties: ridar; (izsmiet) ridachar

  smiltis: sablo

  smirdēt: malodorar

  smīdināt: ridigar

  smīnēt: ridetachar

  sniegains: nivoza

  sniegs: nivo

  snigt: nivar

  snīpis: nazeto

  snuķis: rostro

  sociālisms: socialismo

  sociālistisks: sociaismala

  sociāls: sociala

  sodīt: punisar

  sods: puniso

  sodrēji: fuligino

  solidaritāte: solidareso

  solis: pazo

  solījums: promiso

  solīt: promisar

  sols: benko (beņķis)

  soļot: pazar, marchar

  soma: valizo

  soms: finno (tautība)

  sonāte: sonato (mūzikā)

  sonets: soneto (dzejā)

  spainis: sitelo

  spalgs: akr-sona

  spals: tenilo

  spalva: plumo (rakstāmā un putnu)

  spānietis: hispano

  spāre: libelo (kukainis)

  spārns: alo (putna); flugilo (lidmašīnas)

  spars: forco (spēks), energio

  speķis: lardo

  spēcīgs: forta, vigoroza

  spēja: kapableso

  spējīgs: kapabla (iespējams) posibla

  spēks: (vispār, dabā, kosmosā) forco; (bruņotie spēki) forco armizita; (fiziskas, garīgas spējas, spirgtums, dzīvīgums) vigoro

  spektrs: spektro

  spektroskops: (aparāts gaismas pētīšanai) spektroskopo

  spekulēt: spekular

  spēle: ludo

  spēriens: frapo

  spēt: povar, esar kapabla

  spiede: presilo

  spiediens: (neatlaidīgs, garīgi, pret ko) insistar

  spiegot: spionar

  spieķis: bastono

  spiest: presar

  spiets: (bišu) esamo

  spilgts: akra, intensa; (spilgti krāsains) akra-kolora

  spirāle: helico (arī kuģa dzenskrūve u.c.)

  spirgts: (žirgts, uzmodināts) alerta; vigila (modrs)

  spirts: spirto

  spīdēt: brilar, lumar

  spīdeklis: astro

  spītēt: despitar

  spļaut: sputar

  sports: sporto

  spožs: (mirdzošs) brilianta; (krāšņš) splendida

  spogulis: spogulo

  spolēt: spular

  spraigs: intensa

  spraudīte: fixkloveto

  sprauga: fendo

  spraust: stekar

  sprādze: buklo

  sprādziens: explozo

  sprāgt: explozar, krevar (bumba)

  sprediķis: prediko

  spricēt: (šļircēt) spricar

  spriedums: verdikto

  spriest: judikar

  sproga: krispo

  sprosts: kajo

  stabilitāte: stabileso

  stabils: stabila

  stabs: fosto; (kauna stabs) pilorio; (kolonna) kolono

  stabule: shalmo

  stacija: staciono

  stadija: stadio

  stāds: planto

  stādīt: plantacar

  staigāt: irar, iradar

  stallis: stablo

  stalts: staturatra

  stangas: pinco; (kniebt) pinchar

  stārķis: cikonio

  starmetis: projektoro

  starpība: difero

  starot: radiar; (mirdzēt, spīdēt) brilar; (gaisma) lumo

  starp: inter

  starpa: interspaco

  starpbrīdis: pauzo, intervalo, interakto, intertempo

  starpgadījums: incidento

  starp mums: inter ni

  starpniecība: mediaco

  starpsauciens: intervoko

  starptautisks: internaciona

  stars: radio

  statuja: staturo, statuo

  stāstīt: naracar, rakontar

  stāt: posigar su; (stāt!) halt!

  stāties rindā: stacigar su; (stāties darbā) komencar laboro

  stāvēt: stacar

  stāvoklis: stando, situeso

  stāvs: staturo (cilvēka), etajo (ēkas)

  stāvs: (kraujš) abrupta, eskarpa

  stāvvieta: stacplaso, staceyo

  steidzīgi: haste

  steigties: hastar

  stelles: texotablo

  stenēt: jemar

  stenografēt: stenografar

  stepe: stepo

  stiebrs: stipo

  stienis: stango

  stieple: metalfilo

  stiept: tirar

  stikls: vitro

  stimulēt: stimular

  stingri: rigoroze, rigoro, strikta; severa severe (nopietni, prasīgi)

  stiprināt: fortigar

  stiprs: forta

  stirna: kapreolo

  stīga: kordo

  stīpa: barelringo

  stīvs: rigida

  stobrs: (arī caurule) tubo

  stostīties: balbutar

  strādāt: laborar

  strādnieks: laboristo, laborantto

  straujš: rapida (ātrs), fluanta

  straume: (liela, kas ietek jūrā) fluvio; (strauja straume, plūdi, kalnu upe, arī pārnestā nozīmē) torento

  strauss: strucho

  strauts: rivereto

  strāva: fluo; tendenco

  strazds: turdo, merlo (melnais, pelēkais)

  streiks: striko

  streikot: strikar

  strēlnieks: fusilisto

  strēmele: strio

  strīdēties: disputar, debatar; polemikar (naidīgi, bet pieklājīgi)

  strīpa: streko, strekar

  strops: abeluyo

  strupceļš: sen-ekireyo, sakvoyo

  strutas: puso

  strūkla: fontaneto

  stublājs: trunko, trunketo

  students: studento

  studēt: studiar

  stulbs: stulta

  stumbrs: trunko

  stumt: (bīdīt) shovar

  stunda: horo; (mācību stunda) leciono

  stundenis: (pulkstenis) horlajo

  stūre: direktilo

  stūrgalvība: obstinenco

  stūris: angulo

  sturmēt: (uzbrukt) atakar

  subsidēt: (atbalstīt ar naudu) subvencionar

  sudrabs: arjento

  suflēt: suflar

  suga: speco

  suka: brosilo

  sukāt: brosar

  sula: (augļu, ogu) suko; (augu sula kā to barība no zemes) sapto; (pārnestā nozīmē kā spēks, vitalitāte) sapto

  sulainis: servisto, lakeo

  sulīgs: sukoza

  suliņas: selakto

  summa: sumo

  sumināt: honorizar

  suns: hundo

  susināt: sikigar

  sūce: brecho

  sūdzēt, sūdzēties: plendar

  sūknis: pompilo

  sūkāt, sūkt: sugar

  sūnas: musko

  sūrstēt: doloretar

  susināt: sikigar

  sūtīt: sendar

  svaigs: fresha

  svainis, svaine: bofrato

  svars: pezo

  svārki : (sieviešu) jupo; (vīriešu) surtuto

  svārpsts: barilo; (urbt) barar

  svārstīties: shancelar; (domās svārstīties) vacilar pense

  svārsts: pendulo

  svārsts: pendulo

  svece: kandelo

  sveiciens: saluto

  sver: (cik) pezar, pezas (arī pārnestā nozīmē)

  svešs: stranjera

  svērt: (nosvērt) ponderar; (atsvari) ponderilo; (līdzsvars) equilibro

  svētbilde: ikono

  svētdiena: sundio

  svētīt: benedikar (kādu)

  svētki: festo; (Lieldienas) Pasko; (Vasarsvētki) Somerala festo, Pentekosto; (Līgo svētki, Jāņi, Saulgrieži) Solstico; (Ziemsvētki) Krist-nasko festo, Vintro-festo

  svēts: santa

  sviedri: sudoro

  sviest: jetar

  sviestmaize: butropano

  sviests: butro

  svinēt: celebrar

  svinīgs: solena

  svins: plombo

  svīst: dudorifar

  svītra: linio, strio, strieto

 • Š

  šahists: shakisto

  šahs: shako

  šahta: shakto

  šaipus: cis

  šalkt: (mežs, jūra) mujar; (lapas, strauts) murmurar, susurar

  šalle: kol-tuko

  šampanietis: shampanio

  šarlaks: skarlatino

  šaubas: dubito; (šaubīga apdomāšana, apsvēršana) skrupulo

  šaurs: streta

  šaurums: (zemes) istmo

  šausmas: hororo, teroro; (radīt šausmas) hororigar; (baidīt ar ko šausmīgi riebīgu) abominar

  šautene: fusilo (ierocis)

  šaut: pafar

  šāgada: cayara, cayaral

  šā tā: tala

  sādā veidā: tal-maniere

  šāds tāds: tale

  šāvējs: pafanto

  še! : yen

  šedevrs: maestroverko

  šefs: chefo

  šeit: hike

  širmis: (aizsegs pret vēju) shirmo

  šis: ico, ica

  šīferis: ardezo

  šīsdienas: cadia, cadiala

  šķelt: fendar

  šķēle: loncho

  šķēps: lanco

  šķēres: cizo

  šķidrs: fluida, liquida

  šķiedra: fibro

  šķielējošs: straba

  šķielēt: strabar

  šķiltavas: fairilo

  šķiņķis: shinko

  šķipsna: tufo

  šķira: klaso

  šķirba: fendo

  šķirne: speco

  šķirot: specizar, klasifikar

  šķirstīt: foliumar

  šķirt: dividar, separar

  šķirties: (šķirt laulību) divorcar

  šķist: (likties, domāt) opiniar

  šķībs: obliqua, desrekta, nerekta

  šķīvis: plado

  šķūnis: ligneyo (malkas), feneyo (siena)

  šļākt: (špricēt) spricesar

  šļirce: (medicīnā) injektilo

  šļupstēt: balbutar

  šņaukt degunu: netigar la nazo

  šņukstēt: singlutar

  šodien: cadie, hodie

  šogad: cayare

  šokolāde: shokolado

  šonakt: canokte

  šonedēļ: casemane

  šoreiz: cafoye

  šorīt: camatine

  šoseja: choseo

  šovakar: cavespere

  šurp: ad hike

  šveicars: pordisto

  šūna: celulo

  šūpoles: strapadilo; strapadar (šūpot šūpolēs)

  šūpot: ociligar, bersar (bērnu)

  šūpoties: ocilar (kā koki vējā, nevienmērīgi, līgoties); baskular (vienmērīgi, augšā, lejā, arī pārnestā nozīmē, piem. politikā); vacilar (svārstīties, arī pārnestā nozīmē); shancelar (grīļoties, ļodzīties, arī pārnestā nozīmē, piemēram, šauboties)

  šokēt: shokar

  šovinists: shovino

  šovs: shovo

 • T

  tad: (pa to laiku) lore

  tabaka: tabako

  tabula: tabelo

  taču: ya

  tad: (pa to laiku) lore

  tadžiks: tadjiko

  tagad: nun

  tagadējs: nuna

  tagadne: prezento

  taisīt: facar, konstruktar

  taisīties: (uz ko) prontigar su

  taisni: rekta

  taisnība: vereso, justeso

  taisnoties: justifikar su

  taka: voyeto

  takts: takto

  talants: talento

  tamlīdzīgs: simila

  tante: onklino; (onkulis) onklulo

  tapa: shtopilo

  tapt: (kļūt) divenar

  tas: () ita, ta; (tas pats) lo sama

  tase: taso

  tatārs: tataro

  tauki: graso, lardo

  taupība: spareso

  taupīt: sparar

  taure: trumpeto

  tauriņš: papiliono

  taustiņš: klavo

  taustīt: palpar

  tauta: populo, naciono

  tauva: lacego

  tavs: tua

  tā: (tas) ita, ta

  tā: (tādā veidā) tale; (tieši tā) direte tale; (tā kā) tale ke;

  tādēļ: pro to

  tāds: tala

  tāfele: (skolas) tabulo

  tālāk: plu fore

  tāliene: foreso

  tāpat: same; (tāpat kā) same kam

  tāpēc: pro to; (tāpēc ka) pro ke

  tārps: vermo

  tātad: do, seque

  te: hike

  teātris: teatro

  tecēt: fluar (upe); likar (muca u.c.)

  tecila: akutigilo

  tehnika: tekniko

  tehniķis: teknikisto

  teicami: bonege, ecelante

  teiciens: dicajo, frazo

  teika: legendo

  teikt: dicar

  teikums: frazo

  tekošs: fluanta

  teksts: texto

  telefonēt: telefonar

  telegrafēt: telegrafar

  televīzija: televizio, televidado

  telpa: spaco

  telts: tendo

  teļš: bovyuno

  temats: temo

  temperatūra: temperaturo

  tenkas: shikano

  tenkot: shikanar

  teorija: teorio

  tepat: hike

  tepe: mastiko

  tepiķis: tapicho

  tesmenis: mamo

  tēja: teo

  tēlains: imajala, figurala

  tēlniecība: skulto

  tēlnieks: skultisto

  tēls: (mākslā, literatūrā) imajo, figuro

  tērauds: stalo

  tērēt: spensar; (izšķērdīgi tērēt, izmētāt) disipar

  tērps: vesto

  tēvija: patrio

  tēvocis: (tēva vai mātes brālis) onklo

  tēvs: patro

  ticēt: kredar

  ticība: religio, konfesio

  tieksme: inklino, tendenco; (dedzīgi tiekties) aspirar; (iespaidot kādu) inklinar ulu

  tiesa: judiceyo

  tiesāt: judiciar

  tiesības: yuro; licenso (uz zveju, medībām, precēm)

  tieslietu: judiciala

  tiešām: vere

  tievs: tenua

  tik: tam; (tik daudz) tam multe

  tikai: nur, erste

  tikko: jus; (tik tikko, knapi) apene

  tikls: (šķīsts, nevainīgs) chasta; (neskarts, arī pārnestā nozīmē par dabu, neapgūtu zemi, apgabalu) virga

  tikumība: moralo; (tikumīgas paražas) etiko moro; (netikums) vicio

  tikumīgs: vertuoza

  tikums: vertuo

  tikmēr: dume

  tikpat: (tāpat, līdzīgi) same

  tikšķēt: tiktakar

  tikt: (nokļūt) atingar, arivar

  tilpums: volumino

  tilts: ponto

  tinte: inko

  tintnīca: unkuyo

  tips: tipo

  tipogrāfija: imprimerio

  tirdzniecība: komerco

  tirgus: merkato

  tituls: titulo

  tīģeris: tigro

  tīkls: reto

  tīkot: (kvēli ilgoties) aspirar

  tīrība: neteso, pureso

  tīrīt: netigar

  tīrs: (skaidrs) neta; (iekšķīgi tīrs, šķīsts) pura

  tīrums: agro

  tīšām: intence

  tīt: (tīties) volvar

  tītars: dindo

  to: to

  tonis: tono

  toreiz: tafoye

  tomāts: tomato

  tomēr: tamen

  tonis: tono

  tonna: tuno

  tonnāža: tunnajo

  tornis: turmo

  torte: torto

  tosts: tosto

  toveris: kuvo

  tracis: trum, tumulto

  traips: makulo

  traks: fola, furioza

  trakumsērga: rabio, rabiego

  tramvajs: tramo

  transportēt: transportar

  tranšeja: trancheo

  traucēt: trublar, perturbar

  trauks: plado, utensilo

  trauksme: alarmo

  trausls: frajila

  trekns: grasa

  treks: sportkureyo

  trests: trusto

  trešdiena: merkurdio

  tribīne: tribuno

  trieciendarbs: sturmlaboro

  triecienuzbrukums: sturmatako

  trieka: paraliso; apoplexo

  trijatā: trie, triope

  trikotāža: trikotajo

  triks: artifico

  trimda: exilo

  trīs: tri

  trīsstūris: triangulo

  trīcēt: tremar

  trīt: akutigar

  troksnis: bruiso

  trompete: trumpeto

  trose: lacego

  trupa: trupo

  trusis: kuniklo

  trūcīgs: povra, meskina; (posts, bēdas) mizero

  trūdēt: putrar

  trūkt: mankar, ruptar (partrūkt), indijo (just pēc kā trūkumu)

  trupa: trupo

  trusis: kuniklo

  tu: tu; (tavs) tua; (tev) a tu; (no tevis) da tu

  tukls: korpulenta, obeza

  tuksnesis: dezerto

  tukšs: vakua; (izpostīt tukšu) devastar

  tulkot: tradukar

  tulpe: tulipo

  tulzna: kalo

  tumsa: tenebro

  tupēt: squatar

  tur: ibe

  turēt: tenar; (turēt vārdu) exekutar sua promiso, satisfacar; (uzturēt sarunu, stāvokli) mantenar

  tureklis: tenilo

  turīgs: richa, posedanto, proprietero

  turklāt: (bez tam) ultre

  turkmēnis: turkmeno

  turpināt: durigar

  turpmāk: future

  turpmākais: la sequanta

  turpretī: kontree

  tuvs: proxima

  tūba: felto

  tūlīt: quik

  tvaikonis: vapornavo

  tvaiks: vaporo

  tvans: karbonoxido

  tvertne: cisterno

 • U

  ubaga dāvana: almono

  ubagot: mendikar

  uguns: fairo

  ugunsdzēsējs: pumpilisto

  ugunsgrēks: incendio

  ugunskurs: fairo; (svētku uguns) festo fairo

  ukrainis: ukraino

  un: ed, e

  Ungārija: Hungaria

  ungārs: hungaro

  unikāls: unika

  universālveikals: universal-magazino

  universitāte: universitato

  universitātes: diploms licenso

  untumains: kapriza

  upe: rivero; fluvio (kas ietek jūrā)

  upene: ribo nigra

  upurēt: sakrifikar

  urbis: borilo

  urbt: borar

  utopisks: utopiala

  uts: lauso

  uz: sur (virsū), ad (virziens)

  uzacis: brovo

  uzbeks: uzbeko

  uzbērums: taluso

  uzbrukt: atakar, asaltar (uzlēkt), ofensar (arī apvainojot)

  uzbudināt: ecitar

  uzbūve: strukturo, konstrukturo

  uzdevums: tasko

  uzdot: komisar

  uzdrīkstēties: audacar

  uzdzīvot: debochar

  uzgaidāmās telpas: varteyo

  uzjautrināt: amuzar

  uzklausīt: askoltar

  uzkrist: precipitar (no augšas lejup, arī pārnestā nozīmē)

  uzlabojums: plubonigo

  uzlabot: emendar

  uzliesmot: flameskar

  uzmanība: atenco

  uzmetums: skizuro

  uzminēt: divinār

  uzmundrināt: kurajigar, exhortar

  uzņēmums: entraprezo

  uzņemt: (viesus) aceptar; (pieņemt darbā, skolā u.c.) enjagar

  uzpirkstenis: fingro-chapo

  uzplaukums: prospero

  uzplaukt: (augam, ziedam) floreskar, verdeskar

  uzrādīt: (priekšā likt, pasniegt) prizentar

  uzraksts: surskribo; (paraksts) subskribo

  uzraudzīt: surveyar

  uzrasties: (“uzpeldēt”) emersar

  uz redzēšanos: til rivido

  uzreiz: subite

  uzrīdīt: atakigar

  uzsaukums: advoko

  uzslava: laudo

  uzskats: konsidero

  uzsvars: acento

  uzsvērt: (kā sevišķi svarīgu) emfazar

  uzticams: fidela

  uzticēties: (paļauties) fidar

  uzticīgs: diligenta

  uztraukt: emocigar, ecitar

  uzturēt: (ģimeni) subsidiar; (draudzību, mieru, arī sarunu) mantenar; (sakarus) interrelatar

  uztvere: percepto

  uzupurēties: sakrifikar su, abnegar

  uztūkums: infleso

  uzvalks: kostumo

  uzvara: vinko

  uzvarēt: vinkar

  uzvārīt: boliigar; (vārīšanās) boliado

  uzvārds: familionomo

  uzvedums: surceneyigo

  uzvesties: kondutar

  uzvilkt: (karogu, buru) hisar; pendigar (pulksteni, aparātus)

  ūdens: aquo

  ūdeņradis: hidrogeno

  ūsas: labio-bardo

  ūtrupe: auciono

 • V

  vabole: skarabeo

  vadīt: guidar

  vadmala: drapo

  vadonis: guidanto

  vadzis: hoko

  vaga: sulko

  vagons: vagono

  vai: ka, kad; (vai!) ve!

  vaibsts: traito

  vaidēt: jemar

  vaigs: vango; (seja) vizajo

  vaimanāt: lamentar, jemar

  vaina: kulpo; (ievainojums) vunduro; (bojājums) defekto

  vainagot: kronizar

  vainīgs: (noziegumā) kulpoza

  vairāk: plu

  vairs: pluse, plus; (es vairs ne) me neplus

  vairākkārt: plurfoye

  vairīties: evitar

  vairogs: shildo

  vairumā: engrosa

  vajadzēt: devar; (likumu pildīt) devas exkutar; bezonar; (lai zinātu jāmācās) por esar erudita bezonas lernar; mustas; (vajadzīgs ēdiens) mustas manjo; (nepieciešams) necesa

  vakants: (brīvs) vakanta, libera

  vakar: hiere

  vakariņas: repasto vesperal

  vakars: vespero

  valdīt: regnar

  valde: ofico, oficeyo

  valdzināt: atraktar, fascinar

  valis: baleno

  valnis: remparo (aizsargvalnis)

  valoda: linguo

  valstība: rejio

  valsts: stato, regno

  vaļa: libertempo; (man nav vaļas) me ne havas tempo

  vaļā: apertita, liberigita

  vaļsirdīgs: kandida (bez ļaunuma)

  vanags: falkono, acipitro

  vanna: kuvo

  vannas istaba: balnchambro

  vara: regno (valsts vara); (spēja) potenteso; (spēks) forco

  varavīksne: cielarko, pluv-arko

  varbūt: forsan; (laikam, iespējams) probable, versimile

  vardarbība: violento

  varde: rano

  varenība: potenteso, mayesteso

  varēt: povar

  varēšana: povo

  varmācība: tiraneso, despoteso, violento; (izdarīt varmācību) violentar

  varonis: heroo

  varonība: heroeso

  varš: kupro

  varžacis: ped-kalo

  vasara: somero

  vasaras raibumi: lentigino

  Vasarassvētki: Pentakosto

  vasarnīca: someral domo

  vasks: vaxo

  vate: vato

  važas: (ķēdes) kateno; (iekalt važās) katenizar

  važonis: veturisto

  vācietis: germano

  vājināt: febligar

  vājprātīgs: idioto

  vājprāts: absurdajo

  vāks: kovrilo

  vākt: kolektar

  vālodze: oriolo

  vārdnīca: vortaro

  vārds: vorto

  vārīt: koquar

  vārīties: boliar

  vārna: korniko

  vārpa: spiko

  vārsma: verso

  vārstulis: klapo

  vārti: pordego

  vārtsargs: (šveicars) pordisto

  vāts: vundo (ievainojums), ulcero (nedzīstoša)

  vāvere: skurelo

  vāze: vazo

  vecākais: senioro (pēc gadiem); la supera, la chefa (pēc amata)

  vecākā: (pēc gadiem) seniora

  vecāki : gepatri

  vecāmāte: avino

  vecene: oldachino; (veca sieviete) oldino, evoza homino

  vecenīte: oldineto

  vecis: oldulo

  vecītis: olduleto

  vecmāte, akušiste: akushistino

  vecs : olda, evoza (cilvēks)

  vectēvs: avinulo

  vedekla: bofiliino; (znots) bofiliulo

  veģetārietis: vejetaristo

  veicināt: developar, sucesigar, avancigar, helpar

  veidlapa: formularo

  veids: formo, metodo

  veikals: magazino, vendeyo

  veikalnieks: komercisto

  veiklība: habileso, alerteso

  veikls: habila, alerta

  veiksme: suceso

  velns: diablo

  velosipēds: biciklo

  velt: rular

  velte, dāvana: donaco

  veltīgs: vana; (velti, par velti) gratuite

  veltīt: dedikar (dzejojumu, rakstu); konsakrar (spēkus, laiku)

  velve: vulto

  veļa: linjo

  vemt: vomar

  vepris: porkulo

  veranda: verando

  vergs: sklavo

  veselība: saneso; (veselību stiprinošs) salubra

  veselīgs: salutara; (spēcīgs, dzīvības pilns) vigoroza

  vesels: sana

  veselu darīt: risanigar

  veseris: martelo

  vest: duktar; (novest, virzīt) abutar

  vezums: veturego, veturedo

  vēcināt: fluktuigar, brandisar, baskular (spārnus)

  vēders: ventro

  vēdināt: aerizar

  vējš: vento; (maigs dienvidvējš) zefiro; (brāzma) burasko

  vēl: ankore

  vēlāk: plu tarde

  vēlēt: elektar

  vēlēšanas: elekto, elektado

  vēlētājs: elektanto

  vēls: tarda

  vēna: veino

  vērā ņemt: egardar

  vērīgs: atencema

  vērmele: absinto

  vērot: observar

  vērpt: filiifa

  vērsis: bovulo, tauro

  vērtējums: evaluo, taxo

  vērtēt: taxar

  vērtība: valoro; (cik vērts) quante valoras

  vēsma: brizo

  vēstījums: mesajo

  vēstnieks: ambasado

  vēsts: avizo, informo, komuniko

  vēstule: letro

  vēsture: historio

  vēsturisks: historiala

  vēsums: koldeto

  vētra: sturmo

  vēzis: kankro

  vide: medio

  vidēji: mezquante, meznombre

  vidus: mezo

  viduklis: talio (talyo)

  vidutājam būt: mediacar, mediata

  viebties: grimasar

  viedoklis: vidpunto

  viegli: facile

  vieglprātīgs: frivola

  viela: materio, substanco, materialo

  vienāds: egala, unanima, samspeca, unforma

  vienaldzīgs: indifirenta

  vienalga: tote egala

  vienatne: soleso, solitareso

  vienbalsīgi: unvoce

  vienis prātis: la sam opiniono

  vienība: uneso

  vienīgi: nur

  vienīgs: sola, unuka, una

  vienkāršot: simpligar

  vienkāršs: simpla

  vienmēr: sempre

  vienlīdzība: egaleso

  vienmuļīgs: monotona

  vienošanās: interkonsenteso; konkordar (vienību slēgt)

  vienpusīgs: unlaterala

  viens: un

  viens aiz otra: una pos altra

  vientiesīgs: naiva

  vientuļš: sola, solitara; izolita

  vienveidot: unifikar

  viesis: gasto

  viesības: acepto dio, kompanio, vesperala asemblo

  viesību mielasts: repasto, festino

  viesmīlis: garsono

  viesmīlīgs: gastigema

  viesoties: gastar

  viesulis: turn-vento

  viesuļvētra: turn-sturmo

  vieta: loko; (sēdvieta) sidplaso

  vietā: () vice, remplasar

  vietnieks: remplasisto

  vija: girlando

  vijole: violono

  vijolīte: violo

  vilciens: treno, vagonaro

  vilcināties: hezitar

  viesu saimnieks: (namatēvs) hosto

  vilināt: (kārdināt) lurar, vovar

  vilkābele: ramno

  vilks: volfo

  vilkt: tirar

  vilna: lano

  vilnis: ondo

  vilšanās: decepto

  viltība: ruzeso

  viltīgs: ruza

  viļņot: ondifar

  vingrinājums: exerco

  viņa: elu, el

  viņš: ilu, il

  viņpus: trans, dop

  violets: violea

  virsa: suprajo

  virs: supre

  virsdrēbes: supervesto

  virskundzība: dominaco

  virspuse: surfaco

  virsraksts: titulo, surskribo

  virsotne: (augstākais grāds, sniegums) kalmo

  virtuve: kokqueyo

  virve: lacego

  virziens: direciono

  virzīt: (novest) abutar (piemēram, ceļš noved …)

  visādi: diversa, omna speca, omna maniere

  visapkārt: cirkum

  vispār: (visā visumā) en tote, generale

  vismaz: adminime

  vispasaules: totmonda

  vispirms: unesme

  vispusīgs: omna-latera

  viss: omna, tota

  vista: hanino

  visums: kosmo, universo

  visur: omnube

  vizināt: promenigar vehade (per auto, batelo, veturo)

  vizīte: vizito

  vīģe: figo

  vīksna: ulmo

  vīnoga: vitbero

  vīns: vino

  vīpsnāt: ridetachar

  vīrietis: homulo

  vīrs: (pieaudzis) viro; (precēts) spozulo; (laulāts draugs vispār) spozo

  vīst: velkar

  vīstoklis: envolvajo, kunvolvajo

  vīšķis: (slauķis) vishilo

  vīt: tordar

  vītols: saliko

 • Z

  zaglis: furtisto

  zaglīgs: furt-manio

  zagt: furtar

  zaimot: blasfemar

  zaķis: leporo

  zaļot: verdifar

  zaļš: verda

  “zapte” : (ievārījums) konfitajo

  zarna: intestino

  zars: brancho

  zaudējums: perdo, detrimento (kaitējums, bojājums)

  zaudēt: perdar

  zābaks: botego

  zādzība: furto

  zāģēt: segar

  zāle: (pļavā) herbo

  zāles: (medicīnā) medikamento

  zārks: sarko

  zeķe: kalzo, kaltezo

  zelt: prosperar (augt, panākumus gūt u.c.)

  zem: sub

  zemapziņa: subkoncio

  zeme: tero, lando (apgabals, valsts); (augsne, zemes virskārta) sulo; (zeme, pamats) fundo, fundamento; (tīrums) agro (īpašums) domeno, teretajo; (planēta) planeto

  zemene: frago

  zemeslode: terglobo

  zemē nolaisties: (migla, krēsla u.c.) precipitar

  zemkopība: agrokulturo

  zemkopis: agrokultivisto

  zemnīca: terkabano

  zems: basa

  zēns: puerulo, infantulo

  zibens: fulmino

  zibēt: fulminar

  ziedēt: florifar

  ziedlapiņa: petalo

  zieds: floro

  ziema: vintro

  Ziemassvētki: Kristnasko; (Ziemssvētku vakars) vigilo di Kristnasko

  ziemeļi: nordo

  ziemeļvējš: aquilono

  ziepes: sapono

  zilonis: elefanto

  ziloņkauls: ivoro

  zils: blua; (debeszils) azura

  zināt: savar

  zinātne: cienco

  zinātnieks: ciencisto

  ziņa: avizo, informo, avizar

  ziņojums: raporto, deklaro, informo, avizo, korespondo, depesho; (tāpat arī) radio, adreso

  ziņkārīgs: savar-avida, kurioz-avida

  zirgs: kavalo

  zirneklis: araneo

  zirnis: pizo

  zizlis: sceptero

  zivs: fisho

  zīdainis: alaktako

  zīdīt: alaktar; (zīst) sugar

  zīds: silko

  zīlēt: augurar

  zīme: signo; (krūšu zīme) insigno

  zīmējums: desegnuro

  zīmēt: desegnar

  zīmēties uz: koncernar

  zīmulis: krayono

  zīmogot: markizar (iezīmēt)

  zīmogs: stampuro, stampilo

  znots: bofiliulo

  zobs: dento

  zobārsts: dentisto

  zobens: sabro, glavo

  zoboties: (izsmiet) mokar

  zods: mentono

  zole: suolo

  zoss: ganso

  zumēt: zumar, sonar (kukaiņu skaņa)

  zust: (izzust) desaparar, deperisar; (bojā iet) perisar

  zutis: anguilo

  zūdīties: afliktesar, sorgado (rūpesti)

  zvaigzne: stelo

  zvaigznājs: stelaro

  zvanīt: kloshigar, sonigar, telefonar; tinklar (ar zvaniņu)

  zvans: klosho, sonilo, klosheto

  zvejot: peskar

  zvērēt: jurar

  zvērīgs: bestiala

  zvērs: bestio

  Zviedrija: Suedia

  zviedrs: suedo

  zvirbulis: pasero

  zvīņas: squamo

 • Ž

  žagari: sika branchi

  žagata: pigo

  žakete: surtuto (virsvalks)

  žaunas: brankio

  žāvāties: ocitar

  žāvēt: sikigar

  žēlot: kompatar

  žēloties: lamentar (vaimanāt); plendar (sūdzēties); regretar (nožēlot)

  žēlastība: indulgeso, kompato

  žēlsirdība: kompatindo

  žests: gesto

  žņaugt: strangular

  žirgts: (modrs) vigila, vigoroza

  žogs: barilo, palisaro

  žurka: rato

  žurnālists: jurnalisto

  žurnāls: revuo

  žūžot: (miegā aijāt) lular 1