Dekeunesma leciono - Décimo primera lección - Pequeño Curso de la Lengua Internacional Ido

Dekeunesma leciono

Kunjuncioni koordinala

por lo tanto
y
pero, sino
porque
sin embargo
do
ed
— ó — e
ma
nam
tamen
o sea..., sea
o
ni
ya..., ya
he aquí
sive..., sive
od
— ó — o
nek
lore..., lore
yen

Kunjuncioni subordinala

que
si
si no
quale se
solamente si
ke
se
se ne
quale se
nur se
aunque
por qué
por esto
por eso
quankam
pro quo
pro co
pro to

Kunjuncioni ek prepozicioni e ke

Pro ke, por ke, per ke, de ke, ante ke, pos ke, dum ke, til ke, sen ke, ultre ke, malgre ke, etc.

Altra ek adverbio

Tale ke, tante ke, kaze ke, kondicione ke, supoze ke, tante plu ke, tam longe ke, tante plu, quante plu.

Quante min il laboras tante plu il volas repozar.

Kunjuciono questionala

kad o ka.

Plusa vorti

discursar
dar tedio
esforzarse
vano
lana
enviar
copiar
tener éxito
arena
a menudo
inverso
diskursar
tedar
esforcar
vana
lano
sendar
kopiar
sucesar
sablo
ofte
inversa
blando
duro
resultar
fotografiar
construir
fiarse
dejar
moderno
mar
coraje, ánimo
peyorativo
mola
harda
rezultar
fotografiar
konstruktar
fidar
lasar
moderna
maro
kurajo
pejorativo

aj: Ica sufixo indikas: facita ek o kozo ek.

enviar
beber
blando
sendar
drinkar
mola
lo enviado
bebida
lo blando
sendajo
drinkajo
la molajo

Copiar = kopiar; lo que hay que copiar = kopiajo; lana = lano; tejido o algo hecho de lana = lanajo.

ur: Ica sufixo indikas lo rezultanta.

lo que se ha hecho copiando
construcción
fotografías
lo que se ha fotografiado
kopiuro
konstrukturo
fotografuro
fotografajo

lo que se ha hecho copiando = kopiuro

retro: Kom prefixo indikas: ago inversa.

retrovenar: Venar per iro inversa al loko de ube on departabis. Til la retroveno.

ri: prefixo qua indikas: iterar, repetar.

rilektar = lektar altrafoye lo lektita
rividar = vidar la sama kozo pos vidir ol
ridicar = repetar lo dicita

Exempli

Il dicis e ridicis lo.

ge: Prefixo qua referas la du sexui kune.

gepatri = la patrulo e la patrino kune
gefrati = fratuli e fratini kune

Lektajo

Mea kopiuro esas ne tote fidinda pro ke mea kopiajo esis apene videbla. Manjez la molajo e lasez la hardajo. Ta sendajo ne ja arivis a me.

Ica konstrukturo esas moderna. El venas tante ofte ke el tedas ni. Venez tam okte kam vu povos.

Il diskursis tante longe, ke fine la asistanti ne plus alkostis lu. Tam longe kam me vivos me esforcos sucesigar nia ideo. Tu vartos vane nam il ne venos pro ke il esas malada.

L'aquo marala esas saloza. Il esas tre kurajoza. Me esas amata da mea gepatri.

Retrovenez balde.


Siguiente: Dekeduesma leciono/Décimo segunda lección

Volver: Dekesma leciono/Décima lección

Volver

1