A Língua internacional Ido
Porque Ido?
Foro em português
Curso para principiantes Foro internacional
Curso bastante completo Dicionários
Gramática simples Escutar Ido
Gramática completa AUTOR: Adrián Pastrana E muito mais! Enciclopédia em Ido
Tale esas, tale restas. - Domajo igas sajo. - Plu bona ulo kam nulo. - Sen laboro nula oro. - Qua bona esas, anke arnesas. - Quale on volas, tale on povas. - Prefere mortar kam sklavesar. - Ne fideleso ne havas suceso. - Qui amoretas, intervexetas. - Saja hundo pos la vundo. - Helpas krako kontre atako. - Bone mastikita duime digestita. - Quale la fripono, tale la bastono. - Eminenta debanto mala paganto. - Omna merito donas kredito. - Homo fidas, fortuno decidas. - A la papero ne mankas tolero. - Ankore pasero en la aero. - Plu bona flexar kam ruptar. - Kontre doloro helpas humoro. - Tempo havas valoro quale la oro. - Ad omna bandito segun sua merito. - Nula ofico sen benefico. - La homo projetas, Deo disponas. - Ube profito, ibe anke merito. - Hominala ploro sen ula valoro. - hominala lango buchas sen sango. - Quale la ago, tale la pago. - Nula komenco ante bona pripenso. - Omnu tale manjas, quale lu aranjas. - Efikiva laboro laboro per oro. - Qua havas nulo, ta esas nulo. - Mankas klapo en lua kapo. - Ne omna papereto esas bankobilieto. - L’unesma atesto esas la vesto. - Duktas laboro ad honoro ed oro. - Aquo e pano suficas al sano. - Fortuna e glaso, facila frakaso. - Neexpektite venas ofte subite. - Valoro di objekto klara pos defekto. - Vizajo di Katono, ma vere fripono. - Stomako hungroza ne oreloza. - A ta omni cedas, qua oron posedas. - Qua havas oro havas anke honoro. - Ne venas la rato spontane al kato. - Vivez, progresez, lernar vu ne cesez! Qua flatas omnu plezas a nulu. - Ajornita ne esas perdita. - Al hundo bastono, al homo leciono. - Urson al mielo on ne tiras per orelo. - Ros tita kolombeto ne flugas al boketo. - Omna enterigiti esas plena de meriti. - Omna sezono havas sua bono. - Gasto sen avizo agreabla surprizo. - Gasto en neapta horo stono esas sur pektoro. - Ni vidas la ridanti, ma rare la ploranti. - Por omna ago venas tempo di pago. - La libero iras, ad ube lu deziras. - Marchas omna kruro segun sua plezuro. - Plu bon poke ganar kam multe perdar. - Tablon ne tuko ornas, ma kuko. - Jemez e plorez, ma sempre laborez! Vivez mizere, ma vivez libere! Mastro envoya, servisti enjoya! Infantal inklino restas til la fino. - Quon me ne savas, men ne emocigas. - Fiancitino kapricoza divenas desfacile spoza. - Qua selektas sen fino, mariajas porkino. - Ploranton ni evitas, ridanton ni imitas. - Ni prizas la saneso falint’ en maladeso. - Quale ganita, tale perdita. - Ne fatigas kuro la volanta kruro. - Defekton di naturo ne kovras veluro. - Plu bon unfoye vidar kam dekfoye audar. - Qua ne volas audar, ta mustas sentar. - Falas mielo ne del cielo. - Esas okulo dil kordio spegulo. - Venas chagreno sen granda peno. - Preferez skribar a tro multe lektar! A kuko e kaso venas joye amaso. - Unu kornin tenas, altru lakton prenas. - Facilesas obliviar, quo ad on ne esas kar. - Se du su amoras, li ridas e ploras. - Plu bona agar kam parolachar. - Dolca plezuri nur en mea muri. - En despropra vazo ne shovez la nazo! Bone ita sidas, a qua la fato ridas. - Facilesas kritikar, desfacil plubonigar. - Mizero facas vizito vartante nula invito. - Ne lo bela amesas, lo amata belesas. - Qua amore deliras mem monstron admiras. - Ne nur vera vorti en omna raporti. - Ne fidez parolo sen propra kontrolo! Maxim bone ridas qua kom lasta ridas. - Omna persono havas propra bezono. - Fortuno superbigas, desfortuno sajigas. - Plu bona savar kam nur kredar. - Restez talioro che tua laboro! Sorgez por tu e nulo plu! Sen mentioza rekomendo apene iras ula vendo. - Ne postulat protesto ofte esas kulpo-testo. - Qua ne kriminas, ta anke ne timas. - En sua propra domo on esas granda homo. - Komenco di flato finas ofte per bato. - Tempo venos, sucion prenos. - Nur asidueso havas suceso. - Extere ornita, interne sordida. - Plu bona vertuo sen oro kam oro sen honoro. - Ne judikez pri afero segun olua extero! A plendo e ploro ne cedas doloro. - Granda parolisto rare bon agisto. - Ne omno oresas quo brilas. - Hastez lente, agez paciente! Yun infanti laborigas ed adulti dolorigas. - Kom infanto furtas ovo, qua kom viro furtas bovo. - Mutono donas sua lano, por ke la rnastro havez pano. - Qua natar volas lernar, mustas aquon enirar. - Povreso ne esas krimino, ma duktas a desestimo. - Quon la kordio portas, ton la vizajo raportas. - Qua multe profitas, ne perdin evitas. - Venas rido pos minaco, e pacesko pos despaco. - La maron on admiras, se al maro on ne iras. - Qua troe amas la lito, ta ne aquiras profito. - Lu flugas de floro a floro, ed igas a multi doloro. - Ne judikez dio kom bone pasinta, ante ke vespero esos veninta. - Oro perdita: nulo perdita, honoro perdita: omno perdita. - Mentiez quale vu volas, ma memorez, quon vu parolas. - Plu bon amiko intima, kam parento desproxima. - Sempre on esez en propra afero nepartisal e liber judikero! Maxim danjeroza homo, esas maligna homino en domo. - Mem en dometo maxim mikra, amoro-paro felicesas. - Kad versi Idal posiblesas? A ta, yes, qua poetesas. - Savo esas povo. - La semblo trompas. - Gratuita la morto. - Fidez, videz, a qua! Saja nur poki. - Pos pluvo sunbrilo. - Poko kun amo. - Poke ed ofte. - Homo por homo deo. - Herbacho ne perisas. - Tempo esas pekunio. - Qua vivos vidos. - Povo preiras yuro. - Vesto homon reprezentas. - Me venis, vidis, vinkis. - Havez voyamo! Lo facebla facesas. - Qua tacas konsentas. - Esas homala erorar. - Manuo lavas manuo. - Volfo ne manjas volfo. - Hungro dolorigas. - Fianco ne ja mariajo. - Plezas nulu ad omnu. - Prunto forpulsas amiko. - Nun mea Latina finas. - Nulu esas sen defekti. - Predikez ne a surdi! Viro segun-kloka. - Povo esas yuro. - Altra tempi, altra mori. - Mea domo, mea kastelo. - Utiluzez la tempo! Qua ne riskas ne ganas. - Mala vetero ne duras eterne. - Nulo sen celat mizero. - Pos la fasto venas festo. - Neutila vivo esas frua morto. - Irga kriplo en omna familio. - Hungro maxim bon koquisto. - Omna kapo altre opinionas. - Nur ica vivon ni konocas. - Unfoye la mayo dil vivo florifas. - A la felico nula kloko sonas. - Omnu havas sua propra gusto. - Stomako ne esas spegulo. - Qua multe babilas poke pensas. - Inter la blindi la strabo esas rejo. - Lu okupas su pri omna bagatelacho. - La absento sempre nejustesas. - Sempre gutifado igas petro kava. - Omna paseri pri to ja babiladas. - Al felico mem hanulo donas ovi. - Qua su exkuzas akuzas su. - Okaziono igas furtisti. - Qua longe dormas kurte vivas. - En aquo desklara on peskas facile. - Uzata klefo sempre brilas. - Aportas ora klefo omna pordi. - Putrado di fisho komencas del kapo. - Desfortuno ne vartas invito. - Korvo ne pikas okulo a korvo. - Ne chasez qua ipse forkuras. - Ne ja esas pruvo ul suspekto. - Pro mult arbori lu ne vidas la foresto. - Li vivas quale hundo e kato. - Foli ed infanti parolas lo vera. - Hundi aboyant ne mordas. - Bona stomako digestas omno. - Saja homo predispozas. - Omno iras ad una stomako. - Qua potenta esas havas yuro. - Ommu esas a su la proximego. - Granda fishi manjas le mikra. - Qua havas la povo, ta uzas ol. - Multa poko facas multo. - Exercado igas maestro. - Ne fidez la orelo, fidez la okulo! Mem la stulton expenienco docas. - Balayez omnu avan sua pordo! Ne omno griza esas volfo. - Propra gibon nulu vidas. - Premio nur al diligento! Sempre lente adavane! Nula premio sen sudoro! Quo ne esas povas divenar. - Kapuco ne igas monako. - Ne por porki esas perli. - La kato duras kaptar musi. - Kontre deo-volo nulo helpas. - Mentii havas kurta gambi. - Ne esas disputenda pri la gusti. - Honesta viro laste pensas a su ipsa. - Lu renkontris la nejusta viro. - Vane on aspiras favoro che omni. - Nepropra doloro ne vundas la kordio. - Amo igas blinda, odio blindega. - Omnu havas defekti pro sua vertui. - Pomo ne falas fore del trunko. - Disputi facile duktas a despaco. - Beleson taxas ne l' okulo, ma la kordio. - A la drashanta boyo on ne klozez la boko! Mentio e furto esas du frati. - Lu tale mentias, ke la muri krakas. - Poko a poko fine facas multo. - Multo multe helpas, poko poke helpas. - Nur qua esis korporalo pose divenas generalo. - Bravo kontre musho, ma musho kontre bravo. - Quon homino savas, omna homi savas. - Brulita infanto hororas fairo. - For del okulo, for del kordio. - Quon yari ne donis minuto ofte adportas. - Ne panon me esperis, subite kuko venis. - Komuna desfortuno min multe presas. - Ne de omnaspeca ligno violino fabrikesas. - Desfortuno rare sola venas. - En kompaneso mem la morto facileskas. - Ne omna brilanto esas diamanto. - Vakua spiko maxim alte su tenas. - Unfoye furtinto restas furtisto. - Ube juron vi audas, malhomon suspektez! Fornikistini yuna pregachistini olda. - Omnu mezuras altri segun sua mezuro. - Esinta amiko danjeroza enemiko. - Antee reflektez, e pose komencez! Kreas religion la homo, ne la homon la religio. - Quale tu a me, tale me a tu. - Qua volas batar, ta trovas bastono. - Furtisti ne kredas, ke honesti existas. - Quale la lito, tale la dormo. - Omnun nur pregez, ma tun tu imperez! Omnu por su, Deo por ni omni. - Quale la semo, tale la rekolto. - Qua ipsa esas povra raptiston ne pavoras. - Se du facas lo sama lo ne esas lo sama. - Plufelicigas donar kam prenar. - Vorti ne plenigas sako. - Richeso donas granda parentaro. - Por matro led infanto ne existas. - Qua questionas, ne eroras. - Vakua barelo maxim laute sonas. - Honesteso maxim longe utilesas. - Vivez omno quon ni amas! L’una esas diablo kontre la altra. - Nek joyo nek trauro duras eterne. - Lavez heme sordida linjaro. - Anke por ni la suno lumeskos. - Griza barbo ne atestas sajo. - Qua bone oleizas bone vehas. - Omna foxo laudas sua kaudo. - Forjez la fero, dum ol esas varma. - Qua ne demandas, ne recevas. - Al kurajozo fortuno ne mankas. - Qua volfo naskis, foxo ne divenas. - Vartez, nam balde anke tu ya repozos. - Omnu forjas sua propra fato. - Mentio trovas sempre ul kredanti. - Ek posho di altru on pagas facile. - Barbo grandega ma kapo kavega. - Ne piktez la diablo sur la muro! Per la frukti ni konocas la arbori. - Kontrevola neceseso esas harda lego. - Supresez malediko e facez bon mieno! De foxi sempre foxi naskas. - Sua faton nulu povas evitar. - Quo esas necesa, ton facez kuname! Urso grondas, ma mustas dansar. - Al volanto neyustajo ne facesas. - Qua la pedon levis, mustas pazeskar. - Qua koquas, ne forirez del fairo. - Mentii e nivo-baloneti kurante sempre plugrandeskas. - Batez mal homo, lu flatos tu, kisez lu, lu batos tu. - La vivo ne esas lo maxim bona, ma lo maxim mala esas la kulpo. - De quo la kordio esas plena, de to la boko superfluas. - La maxim stulta rurano havas la maxim grosa terpomi. - Furtistin mikra on igas pendar, ma len granda on lasas fugar. - Ante ke on savas, quo esas la vivo, la vivo ja esas preske pasinta. - En okulo despropra on vidas mem splito, ma trabon ne en nia propra. - Sur la tekto oldego sidas, qua helpar su tote ne savas. - La homa bestiacho bezonas ulu qua domptas lu. - Manuedo de povo esas plu bona kam granda sakedo de yuro. - Surda spozulo e blinda spozino, facas bona mariajo. - Se tu igas tu mutono, marijos tun la volfi. - Dil spozino afabla vizajo por la spozul’ delicoza manjajo. -

1